Tulostaa skriptit sivun head-osioon, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-

Metsätila Reisjärvi 90,44 ha

Metsätila 

Reisjärven Levonperällä iso 90,44 ha suuruinen kaksipalstainen metsätila. Isompi palsta on noin 70,7 ha ja sijaitsee Rujulantie 100-165 osoitteen kohdalla.  Pienempi palsta on 18,7 ha ja sijaitsee Haapajärven rajalla kulkevan Louhukankaantie 222 osoitteen kohdalla ja Lonkerinnervan turvetuotantoalueen ja Lonkerintie 240 osoitteen välissä alla olevan kartan ja ilmakuvan mukaisesti.  Metsätila on hyvin saavutettavissa alueen metsätiestön ansiosta. 

90,44 ha kartta

sijaintikartta

Tieoikeus menee em. olemassa olevien teiden kautta ja näkyy myös kiinteistörekisteriotteelta. Rastitustodistus on ns puhdas. Tarjouksia pyydetään sekä koko tilasta että palstoittain erikseen pienemmän palstan ollessa määräala, jos syntyy kaksi eri kauppaa.  Tarjoa viimeistään 25.2 klo 24 mennessä. Ota huomioon, että netissä näkyvä ostotarjous on voitu suojata siltä varalta, että 25.2 joku ylittää sen pienellä summalla. 2.2 mennessä tilasta on jo tarjottu 200.000 €.

Metsäarvion mukaan puustoa on yhteensä noin 9140 m3 ja sen hakkuuarvoa 180.000 €. Ja metsätilan käypä metsäarvo 184.000 €. Puustoiset kuviot on nuorissa kasvatusmetsissä, joita on 62,6 ha eli 69 %   sekä varttuneissa kasvatusmetsissä 20,8 ha  23 %. Taimikoita on 5 ha  5,5 % ja tiealuetta / joutomaata 2 ha 2,3 %.  Keski-Pohjanmaalla toteutuneiden kauppojen hinnat ainespuutilavuutta kohti ovat olleet  noin 30 €/m3  ja Pohjois-Pohjanmaalla 27 €/m2 eli kauppa-arvomenetelmällä tämän ison tilan käypä kauppa-arvo ainespuumäärälle olisi yli 220.000 €. Metsäsijoittajalle kohde on hyvä. Puuston kasvu on korkeimmillaan nykyisen kehitysluokkarakenteen ansiosta. Siirtymä kuitupuukokoisesta tukkipuukokoon on seuraavien lähivuosikymmenten aikana todella merkittävää. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että 4 %:n korkokannalla laskien metsätilan Simosolin laskentamallilla metsätilan nykyarvo on tuottoarvona 236.307 € ja laskenta perustuu metsätilan tuleviin tuottoihin ja 6,1 m3/ha/vuosi olevaan kasvuun, mitkä on arvioitu tulevien hakkuutulojen ja metsänhoidon kustannusten perustella. Alueellisten keskiarvojen mukaan hehtaarihinta olisi 2056 €/ha eli 90 ha:lle 185.000 € ja 26 €/m3 eli tilan ainespuumäärää kohti laskien noin 220.000 €.  Metsätila on toki selvästi alueen keskiarvohehtaaria parempaa, mutta nykyinen tukki-% on vielä alhainen.

Hintapyyntö yli 200.000 € / tarjouskauppa em määräpäivään 25.2 klo 24 mennessä.

Rekisteriote 27 14

Metsätila 70,7 ha kantatilapalsta:

Palsta sijaitsee Rujulantien 100-165 kohdalla alla olevan kuviokartan mukaisesti. Vuonna 2011 on ensiharvennettu reilusti yli puolet kasvatusmetsistä. Samaan aikaan on tehty 5 ha:lle uudistushakkuut, jotka nyt 2021 ovat neljänä 6-8 vuotiaan taimikon T2-kuviona. 
Puusto on mäntyvaltaista, mutta kuusta on myös runsaasti jopa puhtaana kuviona että sekapuuna. Koivua on ensiharvennuksessa poistettu reippaasti, mutta sitä on edelleen hyvin jäljellä.  Puustoa on metsäarvion mukaan noin 6842 m3. Kokonaisarvon korjauksessa painottuu turvemaakuvioiden suuri osuus. Tila on kauttaaltaan ojitettu ja puusto on hyvässä kasvussa.

Metsäarvio aukeaa kun klikkaa seuraavaa palstaa kuvaavaa sanaa:  Jokivuolle palsta 1: 70,7 ha

Määräalametsäpalsta 18,7 ha:

Palsta sijaitsee Haapajärven rajalla, Lonkerintie 240  ja  Louhukankaantie 222 osoitteiden välissä. Varttuneita 66-85 vuotiaita mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä on 3,5 ha ja nuorta 55-56 vuotiasta kasvatusmetsää on 15,1 ha. Taimikoita ja vanhaa metsää ei ole, joten kasvu on puuston kiertoajan puitteissa parhaimmillaan. Kangaspohjaisia kuvioita on 4 ha ja ojitettuja jo turvekangaspohjaisia metsiä noin 14,5 ha. Puustoa metsäarvion mukaan 2300 m3.  Kokonaisarvon (18 %) korjauksessa korostuu metsätie palstan molempiin päihin sekä kehitysluokkarakenne, missä ei ole aukeaa eikä taimikoita. Hakkuumahdollisuuksia on 5 vuoden aikana mm kuvioilla 3, 5, 6, 7 ja 9. Ja samalla kannattaa käydä muutkin palstan kuviot harventaen läpi.

Metsäarvio: Jokivuolle palsta 2: 18,7 ha

Tee ostotarjous koko tilasta tai palstoittain erikseen

Tulostaa skriptit sivulle ennen body-tunnisteen päättymistä, jos yllä olevat evästeasetukset ovat käytössä ja käyttäjä on antanut suostumuksensa. eg:-