fbpx

Kannus metsätila 29,34 ha

Kannus metsätila 29,34 ha

Ojalanaro kartta

Kannus, Krekilä, metsätila  29 ha

Kannuksessa Krekiläntieltä lähtevän Vesikatkelmantien varressa metsätila Ojalanaro 217-403-2-87 pinta-alaltaan kiinteistörekisterin mukaan 29,34 ha.  Metsätilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Tieoikeus on olemassa olevaa tietä pitkin. Tilan lounaispuolella Vesikatkelmantien takana on laaja Etelänevan luonnonsuojelualue. Metsätilan pohjoisosa rajoittuu tämän suojelualueeseen.  Myyntikohde on kuitenkin jämerästi ojitettua kasvavaa metsämaata ns. Hietaseljänharjua toisin kuin luonnontilaisena oleva suojelualue. Harju kuuluu pohjavesialueelle.

Rekisteriote Ojalanaro        Metsäarvio Ojalanaro        Ojalanaro kuviotiedot 14.3

Tuoreen 15.12.2023 päivätyn mhy:n metsäarvion mukaan puuston kokonaistilavuus on 1672 m3, mistä koivua 203 m3 ja mäntyä 1334 m3. Tukkipuuta on 180 m3 ja kuitupuuta 1357 m3 ja muuta runkopuuta pääosin energiapuuta 135 m3. T2 taimikoita on 11,7 ha eli 40 % pinta-alasta. Nuoria kasvatusmetsiä on 11,5 ha eli 39,2 % ja varttuneita kasvatusmetsiä 6,1 ha eli 20,8 %. Puuston keskitilavuus on 57 m3/ha ja kasvu 4,0 m3/ha/vuosi.  Metsäarvion mukaan metsämaapohjien arvoa on 6633 € eli keskimäärin 227 €/ha ja taimikoiden arvo 16296 € eli keskimäärin 1396 €/ha. Kasvatusmetsien puuston arvoa 54817 € ja siinä summassa nuorten metsien odotusarvolisää 19824 €.  Kokonaisarvo 77.746 € ja 23 %:n kokonaisarvon korjauksen jälkeen käypä arvo 59.864 € eli 2040 €/ha.

Ojalanaro kuvioilmakuva

Ojalanaro kuvioilmakuva

Kuviokartalta vihreällä ja ilmakuvalta vaalealla näkyvä kuvio 13 pinta-alaltaan 8,9 ha ja kuvio 5 1,2 ha ovat vuonna 2016 kylvettyä männyn taimikkoa ja taimikon varhaishoito olisi mahdollista, mutta ei vielä kiireellistä.  Metka -tuen määrä olisi 200 euroa hehtaarilta. Taimikonhoitoa esitetään myös kuviolle 2   0,7 ha.  Kuviolle 14  2,2 ha esitetään ensiharvennusta.

Julkinen metsävaratieto antaa samat kuvionrajat kuin mhy:n arviossa, mutta puumäärä on 18,6 % suurempi ollen 1983 m3 (kuviotiedot kuvissa alla). Viimevuonna toteutuneissa yli 10 ha metsätilakauppojen kauppahintatilastoissa (Metsälehden julkaisema Hannu Liljeroosin tilasto) myytyjen metsätilojen keskihinta oli lähes 40 € / ainespuun kuutiomäärä kun taimikoita oli vajaa viidennes ja  uudistuskypsiä 15 %. Arviokohteella puumäärä per ha on selvästi alempi kuin toteutuneiden kauppojen tilastossa, mutta markkinahinnan voisi silti olettaa olevan arviota korkeampi.

Metsätilan hintapyyntö on 69.700 € /   ostotarjoukset viimeistään ma 1.5.2024 klo 24.

 

Tee tarjous tästä Kannus, Krekilä metsätila Ojalanaro 217-403-2-87  29,34 ha alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla viimeistään 1.5.2023 klo 24.

KANNUS Ylisarka 4:1 osuuksia 7,3 ha

Kannuksessa määräosa 149,68 ha metsätilasta Ylisarka 4:1  4,87 % = n. 7,3 ha

Kannus Ylisarka 217-423-4-1 metsäkiinteistöstä määräosa vastaten 4,87 %: osuutta eli noin 7,29 ha. Ylisarka sijaitsee oheisen kartan ja ilmakuvan osoittamassa paikassa Selkämaan metsäautotien molemmin puolin Karhinkalliot ja Palonsaaret karttasanojen kohdalla.

Metsävaratietojen perusteella tehdyn arvion mukaan koko kiinteistöllä on puuta 14735 m3 hakkuuarvoltaan 320684 €, taimikoita 3,3 ha arvoltaan 4810 €, nuorten metsien odotusarvolisää 88384 €. Metsämaapohjat 25.314 €. Summa-arvo 439.192 € ja käypä metsätalousarvo 320.000 €. Kolmen metsänarvolaskurin keskiarvo tälle tilalle osoittaa noin 296.300 €.n käypää arvoa.  Määräosuuden laskennallinen käypä metsäarvo  olisi 15.584 €, mutta pienen osuuden kyseessä ollen siitä vain 70 % on relevanttia eli noin 11.000 €.
Kuitenkin tilan lainhuutoja on paljon ”hukassa”, ja sen takia osuuden käypä arvo voi olla isompi. Tilan Ylisarka lainhuutotodistuksella olevat määräosat yhteenlaskettuna kattavat nyt vain 45 % tilasta.  Selkämaan metsätiestö on nyt perusparannuksen kohteena, joten kustannuksia on tulossa.

Metsäarvio Ylisarka

Myydään tarjouskaupalla

Tee ostotarjous tästä 4,87 %:n määräosuudesta Ylisarka 4:1 alla olevalla lomakkeella.