fbpx

Metka voimaan 1.1.2024

Metkan tukitasot ja -ehdot vahvistettu: Uudistukset metsätalouden kannustejärjestelmässä

Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut merkittävät päivitykset Metkan tukitasoihin ja -ehtoihin, jotka astuvat voimaan 1.1.2024. Tämä muutos vaikuttaa laajasti metsänomistajiin ja metsätalouteen, tuoden mukanaan uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia.  Metsänomistajat voivat hakea metsätalouden tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea sekä terveyslannoituksen tukea voi hakea silloin sähköisesti Metsäkeskuksen uudistuneessa Metsään.fi-palvelussa. Maaliskuun alusta alkaen Metsäkeskuksesta saa myös lomakkeita tukien hakuun. Tuki on veronalaista tuloa.

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, metsätien tekemiseen, suometsän hoitoon, ympäristötukeen, luonnonhoitohankkeisiin ja kulotukseen. Tietyin edellytyksin metka-tukea voi saada myös kohteille, joilla tehtyihin toimenpiteisiin on jo aiemmin myönnetty kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista kemera- tukea.

Pääkohdat

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon tukea työn jälkeen

Uudistuksen myötä taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki myönnetään työn valmistuttua. Tuki on 200 euroa hehtaaria kohden, ja se nousee 300 euroon, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tämä de minimis -tuki edellyttää tiettyjä puuston keskipituuden ja jäävän puuston määrän vaatimuksia. Puuston pituus pitää olla vähintään 0,7 m ja enintään havupuuvaltaisissa metsissä 12 m ja lehtipuuvaltaisissa 15 m. Jäävän puuston määrä tulee olla 3-8 metrin puustoissa enintään 2500 r/ha. Sitä pidemmissä enintään 1500 r/ha männiköissä ja 1300 r/ha koivikoissa. Poistettavan puuston määrälle ei siis ole ehtoja.

Terveyslannoituksen tuki nousee

Terveyslannoituksen tuki on nyt 155 euroa hehtaaria kohden boorilannoituksessa ja 270 euroa turvemaiden tuhkalannoituksessa. Tämä edellyttää, että kohteella on vähintään 70 kuutiometriä kasvatuskelpoista puustoa hehtaaria kohden.

Tukea suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on nyt saatavilla tuki, joka kattaa 60-80% suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelman tulee sisältää vesiensuojelun ja luontoarvojen selvittämisen lisäksi vähintään kaksi muuta metsänkäsittelytoimenpidettä.

Tavoitekantavuusvaatimus metsäteille

Uusi tavoitekantavuusvaatimus metsäteiden rakentamisessa ja perusparannuksessa on 50-80 MN/m². Tämä vaatimus on osa yksityisteiden perusparannuksen tukiehtoja, jonka tukitaso nousee 70 prosenttiin.

Kuolleen puun perusteella maksetaan kannustinkorvausta

Ympäristötuen osana voidaan nyt maksaa kannustinkorvausta kuolleen puun määrän perusteella. Korvaus on enintään 20% ympäristötuesta, ja kuolleen puun määrän tulee olla vähintään 20 kuutiometriä hehtaaria kohden.

Yhteenveto

Nämä uudistukset Metkan tukitasoissa ja -ehdoissa tuovat metsätalouden kannustejärjestelmään merkittäviä muutoksia. Ne tarjoavat metsänomistajille uusia mahdollisuuksia ja kannustimia metsiensä hoitoon, samalla asettaen tiukempia vaatimuksia ja ehtoja tuen saamiselle.

Milloin voi saada metsätalouden tukea uudelleen?  

Metsätalouden tukea voi saada uudelleen mm. seuraavissa tapauksissa:

Taimikon ja nuoren metsän hoito

Metka-lain mukaista tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää, kun on kulunut viisi vuotta samalle kohteelle aiemmin myönnetyn vastaavan tuen loppuun maksamisesta. Aiempi taimikonhoitoon tai nuoren metsän hoitoon myönnetty tuki voi olla kemera- tai metka-tukea. Kun uusi tuki maksetaan, samalla alkaa viiden vuoden hoito- ja kunnossapitovelvollisuus.

Vanhan Kemera-lain aikaan oli mahdollista saada kemera-tukea metsänuudistamiseen. Metka-lain mukaista tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää, vaikka metsänuudistamiseen liittyvä 15 vuoden hoito- ja kunnossapitovelvollisuus olisi vielä voimassa.

Terveyslannoitus

Terveyslannoitukseen voidaan myöntää metka-tukea, jos samalla kohteella rahoitetun vuoden 1996 kemera-lain mukaisen tuen loppuun maksamisesta on kulunut 20 vuotta tai vuoden 2015 kemera-lain mukaisen terveyslannoituksen tuen loppuun maksamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

Suometsän hoito

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen tai suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen myönnettävä tuki edellyttää vastaavasti 20 vuoden tai 10 vuoden kulumista edellisten tukien loppuun maksamisesta.

Metsätien tekeminen

Myös metsätien tekemiseen myönnettävä metka-tuki edellyttää, edellä mainittujen 20 ja 10 vuoden määräaikojen kulumista aiempien tukien loppuun maksamisesta. Määräajoista voidaan kuitenkin poiketa, jos tien käyttö on olennaisesti muuttunut aiemmasta.

Metka-hakemusten käsittely alkaa vaiheittain

Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024. Taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia voi tehdä siitä lähtien Metsään.fi-palvelussa. Tukihakemuksia varten on saatavilla myös lomakkeet maaliskuun alusta alkaen.

Metka-hakemusten käsittely alkaa Metsäkeskuksessa vaiheittain. Ensimmäisenä Metsäkeskus voi käsitellä taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia 1.3.2024 alkaen. Ympäristötuen ja metsätietuen hakemusten käsittely alkaa ensi vuoden huhtikuun aikana ja luonnonhoito- ja kulotustukihakemusten kesäkuussa.

Kulotustukihakemuksia käsitellään Metsäkeskuksessa manuaalisesti haun avautumisen jälkeen, jotta tukipäätöksiä saadaan tehtyä ennen kulotuskauden alkua. Suometsän hoidon tukihakemusten käsittely pyritään avaamaan ensi kesän aikana.

 

Lue lisää

Liity mukaan voimien yhdistäjäksi!

Haluaisitko olla osa jotain suurta? Liity jäseneksi metsänomistajien liittoon ja vaikuta positiivisesti metsäalan kehitykseen. Yhdessä voimme tehdä muutoksia ja rakentaa kestävämpiä metsätulevaisuuksia. Tule mukaan joukkoomme ja auta meitä vaalimaan ja kehittämään suomalaista metsänomistusta!