fbpx

Halsuan kunnan moitekanne nurin

Pohjanmaan käräjäoikeus on ratkaissut kunnanjohtaja Jari Penttilän moitekanteen Kanniston tuulipuiston alueella olevan metsätien osalta jättämällä asian silleen. 15.12.2022 tiekunnan vuosikokous oli laillinen ja päätösvaltainen.  Mutta Penttilä –  kuntalain ja kunnan hallintosäännön vastaisesti ilman kunnanhallituksen päätöstä –  lähti moittimaan vuosikokousta ja kaikkia sen päätöksiä kunnan nimissä vaatien koko kokouksen mitätöimistä. 

Tiekunta oli päättänyt mm tienkäyttöoikeudesta tuuliyhtiölle. Metsänomistajille on hyvin tärkeää, että tuuliyhtiö perusparantaa tien kantavuutta tuulipuiston rakentamista ja sen myöhempää ylläpitoa varten ja hoitaa myös talvikunnossapidon.  Metsänomistajien Liitto katsoo, että tuuliyhtiön työ ja ylläpito metsätien suhteen on merkittävä osa tuulipuistosta alueelle ja metsänomistajille saatavaa kokonaishyötyä.

Kunnanjohtaja toimi kunta-alan asiantuntijana tiekunnan ylimääräisissä kokouksissa 9.2.2023 ja 15.3.2023 toimien kokouksen sihteerinä. Käräjäoikeuden tuomiot 22.3.2023 ja 2.2.2024 osoittavat, että kaikki kunnanjohtajan kokouksen sihteerinä pöytäkirjaamat kokouksen äänestyspäätökset julistettiin pätemättömiksi. Samoin julistettiin pätemättömäksi päätökset, joita ei ollut kokouskutsussa mainittu käsiteltäviksi asioiksi.  Penttilä yritti soveltaa kuntalakia tiekunnan hallinnointiin ja epäonnistui siinä kolmen käräjäoikeuden tuomion osoittaman verran. Jo yksityistielain 1 § lähtee yhdenvertaisuusperiaatteesta ja oikeudenmukaisuudesta ja 65 § antaa mahdollisuuden moittia näiden periaatteiden rikkomista tiekunnan kokouksissa ja päätöksenteossa. Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto avusti 15.12.2022 valittua hoitokuntaa ja sai kaikki lainvastaiset ja tiekunnalle sekä alueen metsänomistajille haitalliset päätökset nurin.

Kunnanjohtaja lähti kunnan edustajana tukemaan vuosiksi 2004-2008 valittua ns. Karhukorven hoitokuntaa, joka ei ollut kokoontunut sitten vuoden 2006 vuosikokouksen jälkeen ollenkaan.  Lainvoimaisen ja oikeusvoimaisen tuomion ja pätemättömäksi julistamisen taustalla oli se, että vuosikokous 2022 ei antanut tili- ja vastuuvapautta eikä tilitystä hyväksytty. Perusteena oli se, että  tiekunnan varoja oli käytetty ilman tiekunnan vahvistamaa talousarviota vuodesta 2004 alkaen; palkkioita oli nostettu ilman vuosikokouksen päättämää palkkioperustetta samoin vuodesta 2004 alkaen; vuotuisia lanauksia ja vesakontorjuntaa oli laiminlyöty ja maksuunpanoa ei ollut tehty tieosakkaille eikä muille tienkäyttäjille edes raskaan murskeajoliikenteen osaltakaan; 2004 valittujen tilityksen tarkastajien raporttia ei vuosikokoukselle esitetty. Lisäksi perusparannushankkeen 2006-2009 toteutus oli jätetty hyväksymättä tiekunnan vuosikokouksessa. Perustetta tili- ja vastuuvapauden antamiselle ja tilityksen hyväksymiselle ei siten ollut.

Metka voimaan 1.1.2024

Metkan tukitasot ja -ehdot vahvistettu: Uudistukset metsätalouden kannustejärjestelmässä

Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut merkittävät päivitykset Metkan tukitasoihin ja -ehtoihin, jotka astuvat voimaan 1.1.2024. Tämä muutos vaikuttaa laajasti metsänomistajiin ja metsätalouteen, tuoden mukanaan uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia.  Metsänomistajat voivat hakea metsätalouden tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea sekä terveyslannoituksen tukea voi hakea silloin sähköisesti Metsäkeskuksen uudistuneessa Metsään.fi-palvelussa. Maaliskuun alusta alkaen Metsäkeskuksesta saa myös lomakkeita tukien hakuun. Tuki on veronalaista tuloa.

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, metsätien tekemiseen, suometsän hoitoon, ympäristötukeen, luonnonhoitohankkeisiin ja kulotukseen. Tietyin edellytyksin metka-tukea voi saada myös kohteille, joilla tehtyihin toimenpiteisiin on jo aiemmin myönnetty kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista kemera- tukea.

Pääkohdat

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon tukea työn jälkeen

Uudistuksen myötä taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki myönnetään työn valmistuttua. Tuki on 200 euroa hehtaaria kohden, ja se nousee 300 euroon, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tämä de minimis -tuki edellyttää tiettyjä puuston keskipituuden ja jäävän puuston määrän vaatimuksia. Puuston pituus pitää olla vähintään 0,7 m ja enintään havupuuvaltaisissa metsissä 12 m ja lehtipuuvaltaisissa 15 m. Jäävän puuston määrä tulee olla 3-8 metrin puustoissa enintään 2500 r/ha. Sitä pidemmissä enintään 1500 r/ha männiköissä ja 1300 r/ha koivikoissa. Poistettavan puuston määrälle ei siis ole ehtoja.

Terveyslannoituksen tuki nousee

Terveyslannoituksen tuki on nyt 155 euroa hehtaaria kohden boorilannoituksessa ja 270 euroa turvemaiden tuhkalannoituksessa. Tämä edellyttää, että kohteella on vähintään 70 kuutiometriä kasvatuskelpoista puustoa hehtaaria kohden.

Tukea suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on nyt saatavilla tuki, joka kattaa 60-80% suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelman tulee sisältää vesiensuojelun ja luontoarvojen selvittämisen lisäksi vähintään kaksi muuta metsänkäsittelytoimenpidettä.

Tavoitekantavuusvaatimus metsäteille

Uusi tavoitekantavuusvaatimus metsäteiden rakentamisessa ja perusparannuksessa on 50-80 MN/m². Tämä vaatimus on osa yksityisteiden perusparannuksen tukiehtoja, jonka tukitaso nousee 70 prosenttiin.

Kuolleen puun perusteella maksetaan kannustinkorvausta

Ympäristötuen osana voidaan nyt maksaa kannustinkorvausta kuolleen puun määrän perusteella. Korvaus on enintään 20% ympäristötuesta, ja kuolleen puun määrän tulee olla vähintään 20 kuutiometriä hehtaaria kohden.

Yhteenveto

Nämä uudistukset Metkan tukitasoissa ja -ehdoissa tuovat metsätalouden kannustejärjestelmään merkittäviä muutoksia. Ne tarjoavat metsänomistajille uusia mahdollisuuksia ja kannustimia metsiensä hoitoon, samalla asettaen tiukempia vaatimuksia ja ehtoja tuen saamiselle.

Milloin voi saada metsätalouden tukea uudelleen?  

Metsätalouden tukea voi saada uudelleen mm. seuraavissa tapauksissa:

Taimikon ja nuoren metsän hoito

Metka-lain mukaista tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää, kun on kulunut viisi vuotta samalle kohteelle aiemmin myönnetyn vastaavan tuen loppuun maksamisesta. Aiempi taimikonhoitoon tai nuoren metsän hoitoon myönnetty tuki voi olla kemera- tai metka-tukea. Kun uusi tuki maksetaan, samalla alkaa viiden vuoden hoito- ja kunnossapitovelvollisuus.

Vanhan Kemera-lain aikaan oli mahdollista saada kemera-tukea metsänuudistamiseen. Metka-lain mukaista tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää, vaikka metsänuudistamiseen liittyvä 15 vuoden hoito- ja kunnossapitovelvollisuus olisi vielä voimassa.

Terveyslannoitus

Terveyslannoitukseen voidaan myöntää metka-tukea, jos samalla kohteella rahoitetun vuoden 1996 kemera-lain mukaisen tuen loppuun maksamisesta on kulunut 20 vuotta tai vuoden 2015 kemera-lain mukaisen terveyslannoituksen tuen loppuun maksamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

Suometsän hoito

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen tai suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen myönnettävä tuki edellyttää vastaavasti 20 vuoden tai 10 vuoden kulumista edellisten tukien loppuun maksamisesta.

Metsätien tekeminen

Myös metsätien tekemiseen myönnettävä metka-tuki edellyttää, edellä mainittujen 20 ja 10 vuoden määräaikojen kulumista aiempien tukien loppuun maksamisesta. Määräajoista voidaan kuitenkin poiketa, jos tien käyttö on olennaisesti muuttunut aiemmasta.

Metka-hakemusten käsittely alkaa vaiheittain

Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024. Taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia voi tehdä siitä lähtien Metsään.fi-palvelussa. Tukihakemuksia varten on saatavilla myös lomakkeet maaliskuun alusta alkaen.

Metka-hakemusten käsittely alkaa Metsäkeskuksessa vaiheittain. Ensimmäisenä Metsäkeskus voi käsitellä taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia 1.3.2024 alkaen. Ympäristötuen ja metsätietuen hakemusten käsittely alkaa ensi vuoden huhtikuun aikana ja luonnonhoito- ja kulotustukihakemusten kesäkuussa.

Kulotustukihakemuksia käsitellään Metsäkeskuksessa manuaalisesti haun avautumisen jälkeen, jotta tukipäätöksiä saadaan tehtyä ennen kulotuskauden alkua. Suometsän hoidon tukihakemusten käsittely pyritään avaamaan ensi kesän aikana.

 

Lue lisää

Liity mukaan voimien yhdistäjäksi!

Haluaisitko olla osa jotain suurta? Liity jäseneksi metsänomistajien liittoon ja vaikuta positiivisesti metsäalan kehitykseen. Yhdessä voimme tehdä muutoksia ja rakentaa kestävämpiä metsätulevaisuuksia. Tule mukaan joukkoomme ja auta meitä vaalimaan ja kehittämään suomalaista metsänomistusta!

Varainsiirtovero muuttuu – vaikutus loppuvuoden 2023 ja alun 2024 kauppaan

Varainsiirtoverolain muutokset hyväksytty

Eduskunta on 8.12.2023 hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu ja asunto- ja kiinteistökaupan varainsiirtoverokanta alenee.

Kiinteistöjen varainsiirtovero alenee 1.1.2024 alkaen 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Lakia sovelletaan takautuvasti jo kauppoihin, jotka on tehty 12.10.2023 tai sen jälkeen. Verohallinto palauttaa ylimääräisen varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka ovat tehneet asunto- ja osakekauppoja loppuvuonna 2023. Palautukset maksetaan vuoden 2024 alkupuolella. Varainsiirtoveron veroprosentti määräytyy kauppakirjan allekirjoituspäivän perusteella.

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu 1.1.2024 alkaen. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia. Ratkaisevaa on kauppakirjan allekirjoituspäivä.

Jos ostat kiinteistön, ilmoita ja maksa varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sitovan sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos haet lainhuutoa vasta 1.1.2024 tai sen jälkeen, voit ilmoittaa ja maksaa veron uudella alemmalla veroprosentilla.

Varainsiirtoveron muutoksen vaikutus maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinoihin

Varainsiirtovero on merkittävä tekijä kiinteistökaupoissa, ja sen muutoksilla voi olla laajakantoisia vaikutuksia maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinoihin. Hallituksen päätös poistaa ensiasunnon ostajien verovapaus ja alentaa kiinteistöjen varainsiirtoveroa 4 prosentista 3 prosenttiin tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinat

Maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen ostajat ovat perinteisesti olleet usein muita kuin ensiasunnon ostajia, joten ensiasunnon ostajien verovapauden poistuminen ei välttämättä vaikuta suoraan näiden markkinoiden enemmistöön. Kuitenkin varainsiirtoveron alennus voi lisätä sijoittajien ja vapaa-ajan asunnon ostajien kiinnostusta, sillä alhaisempi vero madaltaa kynnystä investoida kiinteistöihin. Olennaista on, että verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen ensi vuonna niille asiakkaille, jotka tekevät kauppoja loppuvuoden 2023 aikana.  Kauppaa ei siis kannata odottaa vuoden 2024 puolelle.

Tämä voi johtaa kysynnän kasvuun, mikä puolestaan voi vaikuttaa hintatasoon positiivisesti. Toisaalta, jos markkinoilla on paljon ensiasunnon ostajia, jotka harkitsevat maaseudun kiinteistöjä, verovapauden poistuminen saattaa heikentää heidän ostokykyään ja siten vähentää kysyntää alkuvuoden 2024 aikana.
Ensiasunnon ostajien kannattaa siis aktivoitua nopeasti ja tehdä kauppakirja jo tämän vuoden 2023 puolella, jotta ensiasunnon ostajan verovapaus saadaan kotiutettua.

Osakkeiden markkinat

Asunto-osakkeiden markkinat ovat siinä mielessä erilaiset, että ensiasunnon ostajat muodostavat suuren osan ostajakunnasta, erityisesti kaupungeissa. Varainsiirtoveron poistuminen ensiasunnon ostajilta tarkoittaa, että näiden ostajien on varauduttava suurempiin kustannuksiin asunnon hankinnassa. Tämä voi johtaa siihen, että ensiasunnon ostajat joutuvat harkitsemaan tarkemmin asunnon kokoa ja sijaintia tai lykkäämään asunnon ostoa säästöjen kartuttamiseksi.

Toisaalta, varainsiirtoveron alentaminen voi houkutella sijoittajia ja muita asunnon ostajia, jotka eivät ole ensiasunnon ostajia. Tämä voi pitää asunto-osakkeiden markkinat aktiivisina ja tukea hintojen vakautta.

Yhteenveto – varainsiirtovero muuttuu

Varainsiirtoveron muutos on kaksiteräinen miekka: se voi sekä kannustaa että hillitä kiinteistökauppoja. Maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinoilla varainsiirtoveron alennus voi lisätä kiinnostusta ja tukea hintatasoa, kun taas asunto-osakkeiden markkinoilla ensiasunnon ostajien kustannusten kasvu voi hillitä kysyntää. On tärkeää, että sekä myyjät että ostajat ottavat huomioon nämä muutokset ja suunnittelevat taloudellisia päätöksiään sen mukaisesti.

Asiantuntijana suosittelen, että kiinteistöjen ja asuntojen ostajat sekä myyjät konsultoivat kiinteistöalan ammattilaisia ja Metsämarkkinointi Oy:n henkilöitä varmistaakseen, että he ymmärtävät varainsiirtoveron muutosten vaikutukset ja voivat tehdä informoituja päätöksiä.

Analyysi

Ehdotetut muutokset varainsiirtoverossa ovat osa laajempaa pyrkimystä tehdä asuntomarkkinoista tehokkaammat ja vähentää asumismuotojen välisiä verokohtelun eroja. Verokantojen alentaminen voi kannustaa maa- ja metsätilojen ja talojen kauppoihin ja siten elvyttää markkinoita, mutta sen vaikutus on suhteutettava muihin taloudellisiin tekijöihin, kuten korkotasoon ja kuluttajahintojen nousuun. Ensiasunnon ostajien verovapauden poistaminen voi toisaalta lisätä kustannuksia tälle ryhmälle, mutta samalla se voi parantaa verotuksen yhdenvertaisuutta.

On tärkeää huomioida, että varainsiirtoveron muutosten vaikutukset voivat vaihdella riippuen talouden yleisestä tilasta ja asuntomarkkinoiden dynamiikasta. Lisäksi muutosten vaikutukset voivat olla erilaiset eri väestöryhmille, kuten ensiasunnon ostajille verrattuna muihin kiinteistöjen ostajiin.

 

 

Energiapuuta ostetaan

Metsämarkkinointi aloitti uudestaan energiapuun oston

Energiapuuta ostetaan. Vanhojen asiakkaiden yhteydenottojen perusteella Metsämarkkinointi on aloittanut uudelleen energiapuun oston. Valmiit erät tienvarresta tai pihalta pihapuut ovat kysyttyjä, kunhan kasan viereen pääsee hakkuriautolla ja tie kestää kuljetukset.

Sijainniltaan, määrältään ja kuljetuskelpoisuudestaan hyvistä eristä hyvä hinta, huonoista ja pienistä eristä energiapuuerän ominaisuuksista johtuva  hinta. 25 km säteellä Kaustisella noudamme pienetkin erät välivarastolle haketusta varten.

Jätä tiedot energiapuuerästä, tiennimi tai varaston osoite / tilan nimi ja rekisterinumero sekä oma nimesi ja yhteystiedot alla olevalla lomakkeella. Laitamme erän haketusohjelmaan tai halutessasi saat paluupostiin ostotarjouksen.

Energiapuun myynti – Metsänomistajan mahdollisuus

Metsänomistajana sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua kestävän energiantuotannon edistämiseen ja samalla hyötyä taloudellisesti. Tässä blogikirjoituksessa keskitymme energiapuun myyntiin ja siihen, kuinka voit itse toimittaa energiapuun tienvarteen. Nyt energiapuuta ostetaan ja hintataso on vahvistunut.

Mikä on energiapuu?

Energiapuu on puuta, jota käytetään energiantuotantoon. Se voi olla esimerkiksi harvennushakkuista tai päätehakkuista saatavaa pienpuuta, kuten karsittuja runkoja, oksia ja latvuksia, tai kuitupuuta, joka ei sovellu sahatavaraksi tai sellun valmistukseen. Tai pieni määrä sivupuulajia, kuten leppää, haapaa tai muuta lehtipuuta.

Energiapuun myynti – mitä hyötyä siitä on metsänomistajalle?

Energiapuun myynti tarjoaa metsänomistajalle useita etuja. Ensinnäkin, se on tapa hyödyntää metsän kasvua ja tuottaa tuloja, jotka voivat auttaa kattamaan metsänhoitokustannuksia. Toiseksi, energiapuun korjuu voi parantaa metsän terveyttä ja kasvua poistamalla kilpailevia puita ja lisäämällä valon ja ravinteiden saatavuutta jäljelle jääville puille. Kolmanneksi, energiapuun myynti auttaa edistämään kestävää energiantuotantoa ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Miten toimittaa energiapuu tienvarteen?

Energiapuun toimittaminen tienvarteen on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä on muutamia vinkkejä:

 1. Suunnittelu: Ennen kuin aloitat, sinun tulee suunnitella korjuu huolellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee tietää, mitkä puut aiot kaataa, ja miten aiot kuljettaa ne tienvarteen. On myös tärkeää ottaa huomioon metsän terveys ja kasvu sekä ympäristövaikutukset.
 2. Korjuu:  Energiapuun korjuu voi olla fyysisesti vaativaa työtä, ja se vaatii oikeanlaiset työvälineet ja turvavarusteet. Jos et ole varma, miten kaataa puita turvallisesti, kannattaa harkita ammattilaisen palkkaamista.3
 3. Kuljetus tienvarteen: Kun puut on kaadettu, ne tulee kuljettaa tienvarteen. Tämä voi vaatia traktoria tai muuta raskasta kalustoa, joten varmista, että sinulla on oikeat välineet ja taidot tähän tehtävään.
 4. Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy on apunasi

  Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy ostaa energiapuuta ja tarjoaa tukea ja neuvontaa metsänomistajille. Olemme metsänomistajien luotettava kumppani, joka auttaa sinua hyödyntämään metsäsi potentiaalin ja edistämään kestävää energiantuotantoa.

  Olitpa sitten kokenut metsänomistaja tai vasta aloittamassa metsätalouden parissa, ota yhteyttä meihin. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan energiapuun myynnin ja toimituksen tienvarteen.

  Kysymyksiä pohdittavaksi:

  1. Miten energiapuun myynti voisi hyödyttää sinua metsänomistajana?
  2. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia näet energiapuun myynnissä ja toimituksessa tienvarteen?
  3. Miten voisit hyödyntää Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy:n palveluja energiapuun myynnissä

Hanki euroja myymällä energiapuuta

Hei metsänomistaja. Metsämarkkinointi ostaa energiapuuta tienvarresta. Tartu mahdollisuuteen ja täytä alla olevat tiedot, jotta voimme auttaa sinua eurojen hankinnassa. Toimi nopeasti, sillä rajallinen määrä energiapuuta voidaan ostaa.  Tutustu samalla myös muihin palveluihimme ja löydä juuri sinulle sopiva ratkaisu esim metsätilan ostaminen tai myyminen.  

Keski-Pohjanmaa Etämetsänomistajien Liittoon

Kokkolanseudun Metsätilanomistajat ry:n päätettyä lakkauttaa toimintansa, Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry päätti vuoden 2021 vuosikokouksessaan hakea Etämetsänomistajien Liiton jäsenyyttä. Se alkoi vuoden 2022 alusta. Nyt jäsenenä olevat metsänomistajat pääsevät nauttimaan myös Etämetsänomistajien Liiton hyvistä jäseneduista ja jäsenpalveluista. Etämetsänomistajissa Keski-Pohjanmaa käyttää aputoiminimeä Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat.

Korona-ajan päättymisen jälkeen on mahdollisuus taas osallistua metsäretkille. Toukokuussa on mm kevätretki Punkaharjulle ja Savonlinnaan ja toinen metsäretki Hiidenmaalle. Ilmoittaudu pikaisesti, sillä osallistujamäärä on rajattu bussilliseen jäseniä.

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous oli la 26.3 Lahdessa. Kokousedustajat sekä webin kautta osallistujat saivat tuhdin annoksen yhteistyöyritysten asioista ja keinoja siihen, miten jäsenet voivat yhteistyökumppanien etuja käyttää ja hyödyntää. Uutena oli mm metsävakuutusten kilpailutuspalvelu reiluvakuutus, millä on mahdollista yhtenäistää eripuolilla olevien metsätilojen vakuutukset samojen ehtojen alle ja edullisemmin kuin aiemmin. Jäsenet saavat myös neljäkertaa vuodessa lehden sekä sähköpostiosoitteensa antaneet sähköisiä tiedotteita. Metsätaitokilpailut sekä koulutuswebinaarit pyörivät vuosittain.

Nyt kannattaa liittyä heti Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajiin ja alkaa hyödyntää jäsenetuja. Meitä on jo Keski-Pohjanmaalla satoja, mutta mukaan mahtuu lisää Keskipohjanmaa -lehden levikkialueella asuvia tai sillä alueella metsää omistavia. Jäsenmaksu on vain 30 €/vuosi. Saat sähköpostilla jäsenmaksulaskun ja jäsennumeron. Liity alla olevalla lomakkeella antamalla nimi, osoite, puh. ja sähköpostiosoite ja mielellään lisätietokenttään metsän sijaintikunta. Ja tutustu myös Etämetsänomistajien Liiton sivuihin ja jäsenetuihin.

Katso myös ajankohtaiset tulevat ja menneitäkin metsätilanomistajien tapahtumia

 

 

 

Liity jäseneksi

Hei! Kiitos kun liityt jäseneksi. Olemme täällä auttamassa sinua kaikissa metsätalouden kysymyksissäsi. Ole hyvä ja täytä alla olevat tiedot ja lähetä meille viesti.   Kiitos luottamuksestasi!

Etuostosta Vetelille 13.300 € lasku

Kunnanhallitus teki lainvastaisen päätöksen – etuosto nurin

Vetelin kunnanhallituksen syksyllä 2020 tekemä metsäpalstan etuostopäätös on kumottu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Perhonjokilaakso -lehti numerossaan 23.12.2021. Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry avusti kolmen jäsenenä olevan metsänomistajansa asiaa.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kunta perusteli Järvenkallion alueelle sijoittuvan 39,9 ha metsämääräalan etuostoa lähinnä sillä, että ulkoilualueen hyödyntäminen ja tapahtumien järjestämismahdollisuudet varmistetaan etuoston käyttämisellä.  Valituksessa tuotiin esiin, että etuostoa käyttääkseen kunnan olisi tullut päätöksessään esittää selvitys alueen tulevasta käytöstä laissa todettuihin tarkoituksiin. Valittajien mukaan etuosto oli kohtuuton ja kunta perusteli käytön voimassa olevan kaavan vastaisesti, sillä kaavassa alue oli maa- ja metsätalousaluetta eikä virkistysaluetta. Vuokrattu ulkoilureitti menee vain palstan lounaisrajalla. Alueella on laaja Järvenkallion metsälakikohde, metsäsertifioinnin erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja kallioalue on kaavalla suojeltu noin 18 ha verran. Noin 17 ha on uudistusalaa ja eri-ikäistä taimikkoa ja vajaa 5 ha joutomaan ja kitumaan rämettä. Hakkuumahdollisuuksia ei ole ja hoitovelkaa on palveluntarjoajan hoitoesityksen mukaan noin 14.000 €:n verran. Lisäksi valittajat vetosivat siihen, että kaupan vastineena ei ollut pelkästään kauppahinta. Kunnanhallitus ei suostunut valittajien mielestä syrjivästi maanvaihtoon, vuokrasopimukseen eikä kauppaan Järvenkallion alueesta, vaikka muiden maanomistajien suhteen näitä kunta oli käyttänyt usein. Etuosto ei ollut miltään osin oikeasuhtainen keino kunnan maapolitiikan hoitamiseen.

Hallinto-oikeus katsoi valittajien perustelun ja etuoston kohteena olleen pinta-alan lisäksi kumoamisperusteeksi sen, että etuostolle ei ollut etuostolain 1 § 3. momentissa tarkoitettuja edellytyksiä. Valittajien ja hallintaoikeuden mukaan aluetta ei ollut osayleiskaavassa osoitettu virkistystarkoitukseen, vaan maa- ja metsätaloustarkoitukseen MU -kaavamerkinnällä. Kunta joutuu maksamaan asianajajansa oikeudenkäyntikuluja esitettyjen laskujen mukaan 10.300 € sekä muutoksenhakijoille 3000 €. Eli yhteensä 13.300 €.  Kunnanhallitus tyytyi hallinto-oikeuden etuoston kumoavaan päätökseen 10.1.2022 kokouksessaan, joten päätös on lainvoimainen.

K-P:n Metsänomistajien Liitto tyytyväinen

Metsänomistajien Liitto ry on tyytyväinen hallinto-oikeuden päätökseen. Mielivaltainen etuosto sai ansaitsemansa lopputuloksen. Etuostopäätös oli jo lähtiessään virheellinen.  Sen takia kuntaa opastettiin perumaan päätöksensä selvässä tapauksessa, suostumaan vuokrasopimukseen, tilusvaihtoon tai kauppaan, mutta kunta ei halunnut purkaa virheellistä päätöstään. Kunnanhallitukselle päätös oli kallis (13.300 €) ja asia saattaa jatkua. Menettelyllä virkavelvollisuuksien vastaisesti tarkoitetaan mm. lainvastaisen päätöksen tekemistä. Valitusasiana Vetelin kunnan tuulikaavapäätös kaatui alkuvuodesta niin ikään hallinto-oikeudessa ja tällöin syynä oli esteellisyys.

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajaien Liitto on toiminut nimellään jo 20 vuotta metsänomistajien metsänomistukseen liittyvien oikeudellisen palveluiden antajana havaittujen epäkohtien ja mielivaltaisten päätösten arvostelijana. Asiat ovat vuosien mittaan koskeneet metsä- ja pääomaverotusta, metsien suojelua, Naturaa, kaavoitusta, edunvalvontaa, tuulivoimaa, turvetaloutta sekä ylipäätään kuntien ja eri organisaatioiden epäkypsää toimintaa suhteessa metsänomistajiin. Liitto ohjaa vaikeimmat tapaukset Liiton lakimiesringin asianajajille ja hoitaa toimi- ja luottamushenkilöineen itse ns. helpot ja selvät tapaukset.

Liiton vuosikokous

Liiton vuosikokous oli koolla Kokkolassa perjantaina 17.12.2021. Liiton jäsenmaksu on 30 €, millä saa mm etämetsänomistajien liiton jäsenlehden ja 50 €:lla saa vuosijäsenyyden lisäksi metsäveroilmoituksen täyttöpalvelun 20 kuittiin asti. Liitolla on satoja henkilöjäseniä. Liitto omistaa suurimman osan kiinteistönvälitystä harjoittavasta K-P:n MM Oy LKV yrityksestä ns. metsamarkkinointi.fi :stä.  Liiton puheenjohtajana jatkaa Hannu Lassila ja toiminnanjohtajana on toiminut kesästä 1990 alkaen Manu Purola.

 

Tutustu metsänomistajien liittoon

Liity mukaan metsänomistajien yhteisöön ja ota osaa vaikuttamaan metsäasioihin. Tarjoamme sinulle tietoa, neuvontaa ja etuja, jotka auttavat sinua hoitamaan metsiäsi parhaalla mahdollisella tavalla. Liity jäseneksi tänään ja ota ensimmäinen askel kohti kestävää metsänhoitoa.

Kaupanvahvistaja Manu Purola

Kaupanvahvistajaa tarvitaan aina kun kiinteistöä luovutetaan. Kiinteistöjä ovat mm maatilat, metsätilat, tontit, määräalat, yhteismetsäosuudet, yhteisalueosuudet ja määräosuudet. Asunto-osakeyhtiön osakkeet eivät ole kiinteistöjä. Niitä varten kaupanvahvistajaa ei siis tarvita. Luovutuksia ovat mm kauppakirjat, lahjakirjat, jakokirjat, vaihtokirjat, yhteisomistussuhteen purkusopimukset, sukupolvenvaihdoskaupat.  Perukirja, testamentti ja perinnönjakokirja eivät vaadi kaupanvahvistajaa. Niihin riittää kaksi todistajaa. Näistä toinen on monesti osaamisensa ja kokemuksensa takia myös kaupanvahvistaja. Hän hallitsee näiden juridiikan ja muotoseikat pätevien asiakirjojen aikaansaamiseksi. Kaupanvahvistajan palkkio on asetussääteisenä 120 € per vahvistus.

Sähköisessä kaupassa allekirjoitus tapahtuu pankkitunnuksin kaupankäyntijärjestelmässä ja tällöin erillistä kaupanvahvistusta ei enää tarvita. Se on laajeneva toimintamalli. Moni haluaa silti vielä henkilökohtaisen ja opastavan palvelun. Kyse voi olla taloudellisesti isosta asiasta ja riskejä on monenlaisia. Monesti halutaan vain kaunis värillinen A3 taitettu kauppakirja, kartta kanteen ja ilmakuva takasivulle ja tätä palvelua ei sähköisessä asioissa saa. Myös sosiaaliset kontaktit ja arvokas allekirjoitustilaisuus kiinteistön tai sen osan luovuttamiseen ja vastaanottamiseen kauppakirjatarjoiluineen puoltaa vanhan ajan mallia. Korona-aika on toki supistanut näitä paljonkin.

Keskipohjanmaan -lehden levikkialueella kaupanvahvistajana, perukirjan uskottuna miehenä ja/tai perinnönjaon tai testamentin todistajana toimii LKV metsänhoitaja Manu Purola. Maanmittauslaitoksen määräämät kaupanvahvistajat toimivat nykyisin koko maan alueella. Kaupanvahvistajalla on oikeus periä matkakulua, jos toimitaan työ- tai asuinpaikan ulkopuolella kauempanakin.

Kaupanvahvistus onnistuu luontevasti Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinoinnin ja Keski-Pohjanmaan Metsänomistaiien Liiton toimistolla PItkänsillankatu 20c, 67100 Kokkola, missä Manu Purola työskentelee  LKV-vastaavana ja toiminnanjohtajana. Kaupanvahvistus onnistuu myös sivutoimipisteessä Kaustisella joko Känsälä 11 tai Kaustintie 5 ihan miten sovitaan. Kaupanvahvistaja Manu Purola käy myös asiakkaan luona vahvistamassa aina kun pyydetään ja aika sovitaan. Matkakulua ei tällöin peritä, kun toimitaan em Keskipohjanmaa -lehden levikkialueella.

Kaupanvahvistaja Manu Purola

Kaupanvahvistaja Manu Purola

Hyvä välitystapa

Kiinteistövälitystyötä tekevä kaupanvahvistaja ei voi laillisesti toimien vahvistaa kauppaa, jonka kohteen toimeksiantoa hän on hoitanut mm markkinoimalla ja laatimalla asiakirjoja.  Moni asiakas ihmetteleekin, kun Purola ei itse vahvista kauppaa, mitä Metsämarkkinointi on välittänyt. Syy on lainkuuliaisuudessa. Metsämarkkinointi ei kaupanvahvistajan 120 €:n palkkion persolla toimi lainvastaisesti!  Ja jos joku muu toimija niin tekee, ei se oikeuta Metsämarkkinointia niin toimimaan.

Kun seuraa myynnissä ja markkinoinnissa olevia kohteita sekä näistä tehtyjä kaupanvahvistuksia, joutuu toteamaan, että jotkut välittäjät rikkovat avoimesti hyvää välitystapaa.  ”Hyvän välitystavan mukaisena ei pidetä sitä, että välitysliikkeessä toimiva kiinteistönvälittäjä toimisi kaupanvahvistajana sen kiinteistön kaupassa, jonka välitykseen hän on osallistunut.”   Metsämarkkinoinnin ohje luovuttajille ja luovutuksen saajille onkin, että välttäkää ja varokaa sellaisia toimijoita, jotka toimivat näin avoimesti lain vastaisesti  – ja vielä juuri teidän omassa kaupassanne.

Kiinteistörekisteriotteet tarvitaan

Ennen kaupanvahvistusta tarvitaan luovutuskirjan tekeminen ja luovutuksen kohteen rekisteriotteiden läpikäyminen. Lainhuutotodistus tarvitaan osoittamaan laillinen myyjä, kiinteistörekisteriotteelta nähdään mm. tilan muodostumistiedot, pinta-alat, vielä lohkomatta olevat määräalat ja yhteisalueosuudet, kaavatieto, rasitteet, käyttöoikeudet ja rasitteet kuten tyypillisimmillään tieoikeudet ja -rasitteet sekä osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Rastitustodistukselta näkyy kiinnitykset, jos tila on annettu pankille tai muulle taholle lainan tai velvoitteen vakuudeksi pantiksi sekä sellaiset vuokrasopimukset mitkä on kiinnityskelpoisina kiinnitetty kuten esim tuulivoimahankkeiden vuokrasopimukset. Pahimmillaan näiden laiminlyönti voi johtaa siihen, että kaupassa ostaja tietämättään ostaa myyjän velat. Kaupanvahvistaja tunnistaa luovutuksen osapuolet kuvallisen henkilökortin, passin tai ajokortin kautta ellei asiakas ole jo entuudestaan tunnettu. Kuolinpesän ollessa luovuttajana tarvitaan kopio perukirjasta ja sukuselvitykset ja jos on testamentti niin myös se sekä testamentin tiedoksisaantitodistukset, jotta ostaja saan luovutukselle lainhuudon.

Arvio ja hinnan määrittäminen

Ennen kaupanvahvistusta tarvitaan myös luovutuksen ehtojen sopiminen. Luovuttaja ja luovutuksen saaja voivat sopia hinnan keskenään, se voidaan määrittää arviolausunnon pohjalta tai jopa kilpailuttamalla markkinoilla. Metsämarkkinointi laatii jatkuvasti arvioita hyvin monipuolisia tarpeita ja moninaisia omaisuuslajeja koskevina. Pellot, metsät, maatilat rakennuksineen, tuotantolaitteistoineen, eläimineen ja koneineen ja laitteineen, talot, tontit, kesämökit, maa-ainesten ottoalueet, teollisuuskiinteistöt, rivitalot, kerrostalot, hevostallit, maneesit, navetat, turvetuotantoalueet ja tuulivoimalan omaavat metsätilat ovat olleet Metsämarkkinoinnin arvioiden kohteena. Yleensä arvion tilaajana on luovuttaja, mutta joskus myös luovutuksen saaja on aloitteellinen arvion saadakseen. Toisiaan myös instituutiot kuten pankit, vakuutuslaitokset ja kunnat pyytävät arviota. Myös lakiasiaintoimistot käyttävät Metsämarkkinoinnin arviointiosaamista asiakkaidensa asiaa ajaessaan mm. jakojen ja avioerojen sekä ositusten omaisuusasioiden määrittämisen suhteen.

TILAA HELPOSTI PALVELU

Tilaa klikkaamalla tästä kaupanvahvistus, perukirja, perinnönjako, testamentti tai arvio myyntiä varten, kauppakirja tai laita oma kohteesi myyntiin.    https://metsamarkkinointi.fi/tee-myyntitoimeksianto/

Suositukset

Suosituksena Metsämarkkinoinnin palvelujen käytön piiriin tulemiselle on noin 100 luovutusta per vuosi. Tästä linkkistä pitkä lista mm seuraavia monipuolisia luovutuksia muutamalta viimevuodelta osoittamaan osaamisemme kirjo.

Kaupanvahvistaja Manu Purola toimii myös Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton toiminnanjohtajana.

Tilaa kaupanvahvistaja hoitamaan luovutuksen paperit

 Tartu tilaisuuteen ja  tilaa kaupanvahvistaja hoitamaan luovutuksen paperit kuntoon. Soita 0400-564433 tai käytä painikkeen kautta lomaketta.

Lainhuudatusmaksu nousee 1.1.2023 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen Maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta sekä sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävistä maksuista. Asetuksessa säädetään myös kaupanvahvistuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista. Uusi hinnasto astuu voimaan 1.1.2023.

 

Maksut koskevat metsätiloja, maatiloja, tontteja, taloja ja ylipäätään kiinteistöjä ja niiden määräaloja.

Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen ja huoneistojen rekisteröintimaksuihin on tullut muutoksia vuoden 2023 alusta. Uudet hinnat astuivat voimaan 1.1.2023. Tässä tiivistelmä muutoksista:

Kiinteistöjen rekisteröintipalvelut:

Lainhuudatus, Kuulutuslainhuuto, Omistusoikeuden rekisteröinti, Selvennyslainhuuto: Vanha hinta 144 €, Uusi hinta 151 €
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus: Vanha hinta 70 €, Uusi hinta 74 €
Kiinnityksen vahvistaminen, Kiinnityksen muuttaminen, Kiinnityksen laajentaminen, Kiinnityksen purkaminen, Kiinnitysten yhdistäminen jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti, Kiinnityksen jakaminen jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti: Vanha hinta 40 €, Uusi hinta 41 €
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen €/h: Vanha hinta 95 €/h, Uusi hinta 101 €/h
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä: Vanha hinta 21 €, Uusi hinta 22 €
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva merkintä, Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi: Vanha hinta 40 €, Uusi hinta 41 €

Kiinteistövaihdannan palvelu:

Asiointimaksu esisopimuksesta: Vanha hinta 53 €, Uusi hinta 56 €
Asiointimaksu luovutuskirjan laatimisesta: Vanha hinta 197 €, Uusi hinta 207 €
Kiinnityshakemusmaksu, Kiinnityksen muuttaminen, Panttikirjan siirtohakemus: Vanha hinta 22 €, Uusi hinta 23 €
Erityisen oikeuden kirjaaminen sähköinen allekirjoituspalvelu, Erityisen oikeuden muuttaminen, Erityisen oikeuden luovutus: Vanha hinta 100 €, Uusi hinta 105 €

Huoneistojen rekisteröintipalvelut:

Omistuksen rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto, Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin, Rajoituksen merkitseminen, Turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus rajoitusmerkinnästä, Turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus merkintärajoituksen poistosta (myymättömät huoneistot): Vanha hinta 60 €, Uusi hinta 63 €
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus: Vanha hinta 10 €, Uusi hinta 11 €
Myöhästymismaksu (€/2kk): Vanha hinta 12 €, Uusi hinta 12,60 €
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h), Yksilöintitietojen muutokset (€/h): Vanha hinta 95 € /h, Uusi hinta 101 €/h
Panttauksen kirjaaminen tai muuttaminen: Vanha hinta 26 €, Uusi hinta 27 €

Hinnoista ei peritä arvonlisäveroa.

Palvelemme em kiinteistöasioissa metsätilat, maatilat, talot ja tontit,
tilaa palvelu kätevästi alla olevalla lomakkeella

Vanhat omakotitalot maaseudulla

Suomi on täynnä vanhoja omakotitaloja, hinta ratkaisee käykö kauppa

Lue oheisesta linkistä Laura Krohnin juttu Lännen Median lehdille hänen käynnistään Vetelissä ja Kaustisella, missä koronavuosi näkyy normaalia vähäisempänä vanhojen talojen kauppana. Sama on tilanne monessa muussa kunnassa kaukana asutuskeskuksista. Vetelissä on myyty tänä vuonna vasta puolet normaalivuoden vanhojen talojen määrästä. Liki samoin Kaustisella. Tämän vuoden neljästä välittäjien kautta myydystä 1800-1900 -luvun talosta Metsämarkkinoinnin kautta on myyty kolme taloa, kun normaalivuonna talot vaihtavat omistajaa liki tuplamäärillä. Yksin etuovi -portaalissa on myytävänä 10 taloa Kaustisella ja 7 taloa Vetelissä, joten keskimääräinen  myyntiaika on pitkä – jopa kaksi vuotta. Kysyntä – tarjonta -tilanteeseen nähden oikein hinnoitellut menevät muutamassa kuukaudessa – väärin hinnoitellut jäävät myymättä kokonaan
Metsämarkkinoinnin kautta myydyt näet tästä linkistä.

Myynnissä nyt olevat vanhat talot näet tästä.

Kepari 14 11 2020l

Metsämarkkinointi videovuosi 2020

Koronapanepidemia on selvästi vähentänyt asiakaskäyntejä Metsänomistajien palvelutoimistolla Kokkolassa Pitkänsillankatu 20c. Säästynyt aika on käytetty digityökalujen opiskeluun. Youtube -videot on niistä ensimmäinen konkreettinen tulos.

Vuoden 2020 loppuun mennessä katselukertoja yhteensä 26.300 kpl ja niistä 1/3 -osaa youtuben sisäistä ja 2/3 ulkoista lähdettä. Facebook toi 55 % katsojista, metsamarkkinoinnin omat sivut 13 % ja etuovi 9 %.  

Tästä –linkistä löytyy jo myynnissä olevien kohteiden videoleikkeitä ja uusia tulee sitä mukaa kun materiaalia ehditään muokata. Tutustu, tilaa kanava ja peukuta, jos ne toi kohteesta Sinulle jotain sellaista lisäarvoa, mitä nettiesite ei antanut. Ajatus on, että kuva ja video kertoisivat myyntikohteesta enemmän kuin tuhat sanaa. Jos videoista on Sinulle ostajana hyötyä kohteeseen tutustumisessa, näytön tai lisätietojen pyytämisessä, niin niitä tuotetaan lisää.