fbpx

Halsuan kunnan moitekanne nurin

Pohjanmaan käräjäoikeus on ratkaissut kunnanjohtaja Jari Penttilän moitekanteen Kanniston tuulipuiston alueella olevan metsätien osalta jättämällä asian silleen. 15.12.2022 tiekunnan vuosikokous oli laillinen ja päätösvaltainen.  Mutta Penttilä –  kuntalain ja kunnan hallintosäännön vastaisesti ilman kunnanhallituksen päätöstä –  lähti moittimaan vuosikokousta ja kaikkia sen päätöksiä kunnan nimissä vaatien koko kokouksen mitätöimistä. 

Tiekunta oli päättänyt mm tienkäyttöoikeudesta tuuliyhtiölle. Metsänomistajille on hyvin tärkeää, että tuuliyhtiö perusparantaa tien kantavuutta tuulipuiston rakentamista ja sen myöhempää ylläpitoa varten ja hoitaa myös talvikunnossapidon.  Metsänomistajien Liitto katsoo, että tuuliyhtiön työ ja ylläpito metsätien suhteen on merkittävä osa tuulipuistosta alueelle ja metsänomistajille saatavaa kokonaishyötyä.

Kunnanjohtaja toimi kunta-alan asiantuntijana tiekunnan ylimääräisissä kokouksissa 9.2.2023 ja 15.3.2023 toimien kokouksen sihteerinä. Käräjäoikeuden tuomiot 22.3.2023 ja 2.2.2024 osoittavat, että kaikki kunnanjohtajan kokouksen sihteerinä pöytäkirjaamat kokouksen äänestyspäätökset julistettiin pätemättömiksi. Samoin julistettiin pätemättömäksi päätökset, joita ei ollut kokouskutsussa mainittu käsiteltäviksi asioiksi.  Penttilä yritti soveltaa kuntalakia tiekunnan hallinnointiin ja epäonnistui siinä kolmen käräjäoikeuden tuomion osoittaman verran. Jo yksityistielain 1 § lähtee yhdenvertaisuusperiaatteesta ja oikeudenmukaisuudesta ja 65 § antaa mahdollisuuden moittia näiden periaatteiden rikkomista tiekunnan kokouksissa ja päätöksenteossa. Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto avusti 15.12.2022 valittua hoitokuntaa ja sai kaikki lainvastaiset ja tiekunnalle sekä alueen metsänomistajille haitalliset päätökset nurin.

Kunnanjohtaja lähti kunnan edustajana tukemaan vuosiksi 2004-2008 valittua ns. Karhukorven hoitokuntaa, joka ei ollut kokoontunut sitten vuoden 2006 vuosikokouksen jälkeen ollenkaan.  Lainvoimaisen ja oikeusvoimaisen tuomion ja pätemättömäksi julistamisen taustalla oli se, että vuosikokous 2022 ei antanut tili- ja vastuuvapautta eikä tilitystä hyväksytty. Perusteena oli se, että  tiekunnan varoja oli käytetty ilman tiekunnan vahvistamaa talousarviota vuodesta 2004 alkaen; palkkioita oli nostettu ilman vuosikokouksen päättämää palkkioperustetta samoin vuodesta 2004 alkaen; vuotuisia lanauksia ja vesakontorjuntaa oli laiminlyöty ja maksuunpanoa ei ollut tehty tieosakkaille eikä muille tienkäyttäjille edes raskaan murskeajoliikenteen osaltakaan; 2004 valittujen tilityksen tarkastajien raporttia ei vuosikokoukselle esitetty. Lisäksi perusparannushankkeen 2006-2009 toteutus oli jätetty hyväksymättä tiekunnan vuosikokouksessa. Perustetta tili- ja vastuuvapauden antamiselle ja tilityksen hyväksymiselle ei siten ollut.

Metka voimaan 1.1.2024

Metkan tukitasot ja -ehdot vahvistettu: Uudistukset metsätalouden kannustejärjestelmässä

Johdanto

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut merkittävät päivitykset Metkan tukitasoihin ja -ehtoihin, jotka astuvat voimaan 1.1.2024. Tämä muutos vaikuttaa laajasti metsänomistajiin ja metsätalouteen, tuoden mukanaan uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia.  Metsänomistajat voivat hakea metsätalouden tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea sekä terveyslannoituksen tukea voi hakea silloin sähköisesti Metsäkeskuksen uudistuneessa Metsään.fi-palvelussa. Maaliskuun alusta alkaen Metsäkeskuksesta saa myös lomakkeita tukien hakuun. Tuki on veronalaista tuloa.

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, metsätien tekemiseen, suometsän hoitoon, ympäristötukeen, luonnonhoitohankkeisiin ja kulotukseen. Tietyin edellytyksin metka-tukea voi saada myös kohteille, joilla tehtyihin toimenpiteisiin on jo aiemmin myönnetty kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista kemera- tukea.

Pääkohdat

Taimikon ja nuoren metsän hoitoon tukea työn jälkeen

Uudistuksen myötä taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki myönnetään työn valmistuttua. Tuki on 200 euroa hehtaaria kohden, ja se nousee 300 euroon, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tämä de minimis -tuki edellyttää tiettyjä puuston keskipituuden ja jäävän puuston määrän vaatimuksia. Puuston pituus pitää olla vähintään 0,7 m ja enintään havupuuvaltaisissa metsissä 12 m ja lehtipuuvaltaisissa 15 m. Jäävän puuston määrä tulee olla 3-8 metrin puustoissa enintään 2500 r/ha. Sitä pidemmissä enintään 1500 r/ha männiköissä ja 1300 r/ha koivikoissa. Poistettavan puuston määrälle ei siis ole ehtoja.

Terveyslannoituksen tuki nousee

Terveyslannoituksen tuki on nyt 155 euroa hehtaaria kohden boorilannoituksessa ja 270 euroa turvemaiden tuhkalannoituksessa. Tämä edellyttää, että kohteella on vähintään 70 kuutiometriä kasvatuskelpoista puustoa hehtaaria kohden.

Tukea suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on nyt saatavilla tuki, joka kattaa 60-80% suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelman tulee sisältää vesiensuojelun ja luontoarvojen selvittämisen lisäksi vähintään kaksi muuta metsänkäsittelytoimenpidettä.

Tavoitekantavuusvaatimus metsäteille

Uusi tavoitekantavuusvaatimus metsäteiden rakentamisessa ja perusparannuksessa on 50-80 MN/m². Tämä vaatimus on osa yksityisteiden perusparannuksen tukiehtoja, jonka tukitaso nousee 70 prosenttiin.

Kuolleen puun perusteella maksetaan kannustinkorvausta

Ympäristötuen osana voidaan nyt maksaa kannustinkorvausta kuolleen puun määrän perusteella. Korvaus on enintään 20% ympäristötuesta, ja kuolleen puun määrän tulee olla vähintään 20 kuutiometriä hehtaaria kohden.

Yhteenveto

Nämä uudistukset Metkan tukitasoissa ja -ehdoissa tuovat metsätalouden kannustejärjestelmään merkittäviä muutoksia. Ne tarjoavat metsänomistajille uusia mahdollisuuksia ja kannustimia metsiensä hoitoon, samalla asettaen tiukempia vaatimuksia ja ehtoja tuen saamiselle.

Milloin voi saada metsätalouden tukea uudelleen?  

Metsätalouden tukea voi saada uudelleen mm. seuraavissa tapauksissa:

Taimikon ja nuoren metsän hoito

Metka-lain mukaista tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää, kun on kulunut viisi vuotta samalle kohteelle aiemmin myönnetyn vastaavan tuen loppuun maksamisesta. Aiempi taimikonhoitoon tai nuoren metsän hoitoon myönnetty tuki voi olla kemera- tai metka-tukea. Kun uusi tuki maksetaan, samalla alkaa viiden vuoden hoito- ja kunnossapitovelvollisuus.

Vanhan Kemera-lain aikaan oli mahdollista saada kemera-tukea metsänuudistamiseen. Metka-lain mukaista tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon voidaan myöntää, vaikka metsänuudistamiseen liittyvä 15 vuoden hoito- ja kunnossapitovelvollisuus olisi vielä voimassa.

Terveyslannoitus

Terveyslannoitukseen voidaan myöntää metka-tukea, jos samalla kohteella rahoitetun vuoden 1996 kemera-lain mukaisen tuen loppuun maksamisesta on kulunut 20 vuotta tai vuoden 2015 kemera-lain mukaisen terveyslannoituksen tuen loppuun maksamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

Suometsän hoito

Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen tai suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen myönnettävä tuki edellyttää vastaavasti 20 vuoden tai 10 vuoden kulumista edellisten tukien loppuun maksamisesta.

Metsätien tekeminen

Myös metsätien tekemiseen myönnettävä metka-tuki edellyttää, edellä mainittujen 20 ja 10 vuoden määräaikojen kulumista aiempien tukien loppuun maksamisesta. Määräajoista voidaan kuitenkin poiketa, jos tien käyttö on olennaisesti muuttunut aiemmasta.

Metka-hakemusten käsittely alkaa vaiheittain

Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024. Taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia voi tehdä siitä lähtien Metsään.fi-palvelussa. Tukihakemuksia varten on saatavilla myös lomakkeet maaliskuun alusta alkaen.

Metka-hakemusten käsittely alkaa Metsäkeskuksessa vaiheittain. Ensimmäisenä Metsäkeskus voi käsitellä taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia 1.3.2024 alkaen. Ympäristötuen ja metsätietuen hakemusten käsittely alkaa ensi vuoden huhtikuun aikana ja luonnonhoito- ja kulotustukihakemusten kesäkuussa.

Kulotustukihakemuksia käsitellään Metsäkeskuksessa manuaalisesti haun avautumisen jälkeen, jotta tukipäätöksiä saadaan tehtyä ennen kulotuskauden alkua. Suometsän hoidon tukihakemusten käsittely pyritään avaamaan ensi kesän aikana.

 

Lue lisää

Liity mukaan voimien yhdistäjäksi!

Haluaisitko olla osa jotain suurta? Liity jäseneksi metsänomistajien liittoon ja vaikuta positiivisesti metsäalan kehitykseen. Yhdessä voimme tehdä muutoksia ja rakentaa kestävämpiä metsätulevaisuuksia. Tule mukaan joukkoomme ja auta meitä vaalimaan ja kehittämään suomalaista metsänomistusta!

Varainsiirtovero muuttuu – vaikutus loppuvuoden 2023 ja alun 2024 kauppaan

Varainsiirtoverolain muutokset hyväksytty

Eduskunta on 8.12.2023 hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu ja asunto- ja kiinteistökaupan varainsiirtoverokanta alenee.

Kiinteistöjen varainsiirtovero alenee 1.1.2024 alkaen 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Lakia sovelletaan takautuvasti jo kauppoihin, jotka on tehty 12.10.2023 tai sen jälkeen. Verohallinto palauttaa ylimääräisen varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka ovat tehneet asunto- ja osakekauppoja loppuvuonna 2023. Palautukset maksetaan vuoden 2024 alkupuolella. Varainsiirtoveron veroprosentti määräytyy kauppakirjan allekirjoituspäivän perusteella.

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu 1.1.2024 alkaen. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia. Ratkaisevaa on kauppakirjan allekirjoituspäivä.

Jos ostat kiinteistön, ilmoita ja maksa varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sitovan sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos haet lainhuutoa vasta 1.1.2024 tai sen jälkeen, voit ilmoittaa ja maksaa veron uudella alemmalla veroprosentilla.

Varainsiirtoveron muutoksen vaikutus maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinoihin

Varainsiirtovero on merkittävä tekijä kiinteistökaupoissa, ja sen muutoksilla voi olla laajakantoisia vaikutuksia maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinoihin. Hallituksen päätös poistaa ensiasunnon ostajien verovapaus ja alentaa kiinteistöjen varainsiirtoveroa 4 prosentista 3 prosenttiin tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinat

Maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen ostajat ovat perinteisesti olleet usein muita kuin ensiasunnon ostajia, joten ensiasunnon ostajien verovapauden poistuminen ei välttämättä vaikuta suoraan näiden markkinoiden enemmistöön. Kuitenkin varainsiirtoveron alennus voi lisätä sijoittajien ja vapaa-ajan asunnon ostajien kiinnostusta, sillä alhaisempi vero madaltaa kynnystä investoida kiinteistöihin. Olennaista on, että verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen ensi vuonna niille asiakkaille, jotka tekevät kauppoja loppuvuoden 2023 aikana.  Kauppaa ei siis kannata odottaa vuoden 2024 puolelle.

Tämä voi johtaa kysynnän kasvuun, mikä puolestaan voi vaikuttaa hintatasoon positiivisesti. Toisaalta, jos markkinoilla on paljon ensiasunnon ostajia, jotka harkitsevat maaseudun kiinteistöjä, verovapauden poistuminen saattaa heikentää heidän ostokykyään ja siten vähentää kysyntää alkuvuoden 2024 aikana.
Ensiasunnon ostajien kannattaa siis aktivoitua nopeasti ja tehdä kauppakirja jo tämän vuoden 2023 puolella, jotta ensiasunnon ostajan verovapaus saadaan kotiutettua.

Osakkeiden markkinat

Asunto-osakkeiden markkinat ovat siinä mielessä erilaiset, että ensiasunnon ostajat muodostavat suuren osan ostajakunnasta, erityisesti kaupungeissa. Varainsiirtoveron poistuminen ensiasunnon ostajilta tarkoittaa, että näiden ostajien on varauduttava suurempiin kustannuksiin asunnon hankinnassa. Tämä voi johtaa siihen, että ensiasunnon ostajat joutuvat harkitsemaan tarkemmin asunnon kokoa ja sijaintia tai lykkäämään asunnon ostoa säästöjen kartuttamiseksi.

Toisaalta, varainsiirtoveron alentaminen voi houkutella sijoittajia ja muita asunnon ostajia, jotka eivät ole ensiasunnon ostajia. Tämä voi pitää asunto-osakkeiden markkinat aktiivisina ja tukea hintojen vakautta.

Yhteenveto – varainsiirtovero muuttuu

Varainsiirtoveron muutos on kaksiteräinen miekka: se voi sekä kannustaa että hillitä kiinteistökauppoja. Maa- ja metsätilojen sekä maaseudun talojen markkinoilla varainsiirtoveron alennus voi lisätä kiinnostusta ja tukea hintatasoa, kun taas asunto-osakkeiden markkinoilla ensiasunnon ostajien kustannusten kasvu voi hillitä kysyntää. On tärkeää, että sekä myyjät että ostajat ottavat huomioon nämä muutokset ja suunnittelevat taloudellisia päätöksiään sen mukaisesti.

Asiantuntijana suosittelen, että kiinteistöjen ja asuntojen ostajat sekä myyjät konsultoivat kiinteistöalan ammattilaisia ja Metsämarkkinointi Oy:n henkilöitä varmistaakseen, että he ymmärtävät varainsiirtoveron muutosten vaikutukset ja voivat tehdä informoituja päätöksiä.

Analyysi

Ehdotetut muutokset varainsiirtoverossa ovat osa laajempaa pyrkimystä tehdä asuntomarkkinoista tehokkaammat ja vähentää asumismuotojen välisiä verokohtelun eroja. Verokantojen alentaminen voi kannustaa maa- ja metsätilojen ja talojen kauppoihin ja siten elvyttää markkinoita, mutta sen vaikutus on suhteutettava muihin taloudellisiin tekijöihin, kuten korkotasoon ja kuluttajahintojen nousuun. Ensiasunnon ostajien verovapauden poistaminen voi toisaalta lisätä kustannuksia tälle ryhmälle, mutta samalla se voi parantaa verotuksen yhdenvertaisuutta.

On tärkeää huomioida, että varainsiirtoveron muutosten vaikutukset voivat vaihdella riippuen talouden yleisestä tilasta ja asuntomarkkinoiden dynamiikasta. Lisäksi muutosten vaikutukset voivat olla erilaiset eri väestöryhmille, kuten ensiasunnon ostajille verrattuna muihin kiinteistöjen ostajiin.

 

 

Metsä ja sijoitus

Metsä ja Sijoitus: Metsänomistajan Näkökulma

Olen ollut 40 vuotta metsänomistaja. Ensimmäisen hankintakaupan tein vuonna 1983. Matkani aikana olen nähnyt monia taloudellisia syklejä, markkinamuutoksia ja metsäteollisuuden kehitystä. Olen oppinut arvostamaan metsää paitsi luonnonkauniina ympäristönä ja perintönä tuleville sukupolville, myös vakaana ja tuottoisana sijoituskohteena. Tässä blogissa jaan kokemukseni ja näkemykseni metsästä sijoituskohteena.

Metsä Inflaatiosuojana ja Vakuutena

Metsäomaisuuden arvo on kehittynyt vakaasti inflaation tahdissa, tarjoten hyvän inflaatioturvan. Vuodesta 1980-luvun alusta lähtien olen nähnyt, kuinka metsämaan ja puun hinta on kehittynyt suotuisasti, ylittäen moninkertaisesti saman ajan inflaatiokehityksen. Tämä on suojannut perheen metsäsijoituksia ostovoiman heikkenemiseltä ja tarjonnut turvaa taloudellisissa myllerryksissä.

Metsäomaisuuden vakuusarvo on myös merkittävä. Kun hankin ensimmäisen oman metsätilani, se toimi vakuutena tulevaisuuden investoinneille. Tämä on erityisen tärkeää nuorille, jotka hankkivat ensimmäistä omaisuuttaan. Metsäomaisuus voi auttaa heitä saamaan lainaa asunnon ostoon tai muihin investointeihin.

Kohtuullinen Tuotto ja Alhainen Riskitaso

Metsän tuotto on aina ollut kohtuullinen, parhaimmillaan hyväkin. Yhdistettynä alhaiseen riskitasoon, metsä on erinomainen sijoituskohde. Puuta ei ole pakko myydä hintojen ollessa huonoimmillaan, ja metsänhoidon kustannuksissa on joustoa. Tämä tekee metsästä vakaan ja joustavan sijoituskohteen.

Olen nähnyt, kuinka metsän tuotto on pysynyt positiivisena kaikissa taloudellisissa olosuhteissa. Metsä kasvaa talouden kehityksestä riippumatta, ja sen tuotto on ollut vakaata ja ennustettavaa. Tämä on antanut minulle mielenrauhaa ja varmuutta sijoitukseni kestävyydestä.

Oma Tekeminen ja Metsänhoito

Metsänhoito tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa työtä, joka tuottaa merkittäviä säästöjä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden hyötyliikuntaan ja oman polttopuun tarpeen tyydyttämiseen hyvin pienillä kustannuksilla. Metsänhoito perheen yhteisenä tekemisenä on arvokasta ja opettaa nuoremmalle polvelle työn tekemisen merkityksen.

Olen nauttinut metsänhoidosta ja sen tuomasta yhteydestä luontoon. Metsätyöt ovat tarjonneet minulle mahdollisuuden fyysiseen työhön ja luonnossa liikkumiseen, mikä on ollut tärkeä osa hyvinvointiani. Metsänhoito on myös opettanut minulle paljon luonnosta, metsän elämästä ja kestävästä metsätaloudesta.

Lopuksi metsäsijoittamisesta

Metsä on hieno sijoitus. Se on osa hyvää elämää ja tarjoaa monia etuja sijoittajalle. Metsänomistajana suosittelen metsää sijoituskohteena kaikille, jotka etsivät vakaata ja joustavaa sijoitusta. Metsänomistajana olen nähnyt nämä edut käytännössä ja voin todistaa metsän arvon sijoituskohteena. Metsä on osa perintöämme ja tulevaisuuttamme, ja sen arvostaminen ja hoitaminen on investointi paitsi taloudelliseen hyvinvointiimme, myös ympäristömme ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin.

Manu Purola
metsänomistaja

 

ps kysyttiin, minkälaisen metsän ostaisin, tässäpä yritän vastata

Valitse Oikea Metsätila

Metsätilan valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä metsäsijoittajalle. On tärkeää, että valitset metsätilan, joka vastaa omia tarpeitasi ja tavoitteitasi. Tässä on joitakin näkökohtia, jotka voivat auttaa Sinua valitsemaan oikean metsätilan, niin että se vastaisi odotuksiin.

Ensimmäinen Metsätila

Ensimmäisen metsätilan hankinta on suuri askel. Tässä vaiheessa on tärkeää valita metsätila, joka on sopivan kokoinen ja joka vastaa omia kykyjäsi ja resurssejasi sekä taloudellisesti että metsänhoitoon panostamisen näkökulmasta. On myös tärkeää ottaa huomioon metsätilan sijainti. Lähellä oleva metsätila on helpompi hallita ja se tarjoaa mahdollisuuden tutustua metsänhoitoon käytännössä.

Metsätila Olemassa Olevan Metsän Vieressä tai Lähellä

Jos sinulla on jo metsätila ja haluat laajentaa metsäomaisuuttasi, metsätilan sijainti on tärkeä tekijä. Metsätila, joka sijaitsee samassa kunnassa, lähellä tai vieressä olemassa olevaa metsää, voi helpottaa metsänhoitoa ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön. Tällöin on myös tärkeää ottaa huomioon metsätilojen kehitysluokkajakauma. Monesti hyvä tavoite on hankkia metsiä, joiden omistusten summana  nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä olisi molempia 30 %, uudistuskypsiä 15 % ja taimikoita 25 %. Samassa kunnassa olevat tilat kannattaa yleiskulujen minimoimiseksi liittää yhdeksi kuntakohtaiseksi tilaksi.

Polttopuumetsä

Polttopuun tuotantoon tarkoitetun metsätilan valinnassa tärkeää on metsätilan puusto. Nopeasti kasvavat puulajit, kuten koivu ja leppä, ovat hyviä polttopuun lähteitä. Myös metsätilan sijainti on tärkeä, sillä polttopuun kuljetus ja korjuu on helpompaa, kun metsätila sijaitsee lähellä kotia tai polttopuun käyttöpaikkaa.

Lisämetsä

Lisämetsän hankinnassa kannattaa ottaa huomioon jo edellä mainittu kehitysluokkajakauma sekä metsätilan puuston laatu ja ikä, sillä ne vaikuttavat metsätilan tuottoon. Lisämetsässä voit myös harkita erityyppisiä metsiä, kuten suojelualueita tai erityyppisiä metsäekosysteemejä, jotka voivat lisätä metsäomaisuutesi monimuotoisuutta ja arvoa.

Tiestön Vaikutus

Metsätilan valinnassa on tärkeää ottaa huomioon myös metsätilan saavutettavuus ja tiestö. Hyvä tiestö helpottaa metsänhoitoa ja puunkorjuuta, ja se voi myös vaikuttaa metsätilan arvoon. Metsätila, johon on helppo päästä, on usein arvokkaampi kuin vaikeasti saavutettava metsätila.

Välittömät Hakkuumahdollisuudet

Metsätilan kasvu ja välittömät hakkuumahdollisuudet ovat myös tärkeitä tekijöitä metsätilan valinnassa. Metsätila, jossa on paljon hakattavaa puuta, voi tarjota nopean tuoton sijoituksellesi. Toisaalta, nuorempi metsätila voi tarjota paremmat mahdollisuudet puusto kasvulle, metsänhoidolle ja pitkän aikavälin tuotolle.

Metsämaan Ravinteisuus

Metsämaan ravinteisuus on tärkeä tekijä metsätilan tuottavuuden kannalta. Ravinteikas maa tukee puuston kasvua ja terveyttä, mikä voi parantaa metsätilan tuottoa pitkällä aikavälillä. Tuoreilla ja lehtomaisilla kankailla ja vastaavan ravinteisuuden turvemailla tulot toistuvat useammin ja metsänhoito maksaa enemmän. Kuivahkoilla ja kuivilla kankailla puuston kasvatuksen kiertoaika on pidempi, mutta toisaalta metsänhoito on helpompaa ja halvempaa.

Verotus ja Metsävähennys

Metsätilan ostamiseen liittyy myös verotuksellisia näkökohtia. Metsävähennys on puunmyynnin verotukseen kytketty etu, joka voi alentaa metsätilan ostamisen kokonaiskustannuksia. Metsämarkkinointi Oy:n asiantuntijat voivat auttaa sinua ymmärtämään metsätilakaupan verotukselliset näkökohdat.

Muista, että Metsämarkkinointi Oy:n asiantuntijat ovat valmiita auttamaan sinua metsätilan valinnassa. He voivat tarjota sinulle tietoa erilaisista metsätiloista ja auttaa sinua löytämään metsätilan, joka vastaa omia tarpeitasi ja tavoitteitasi.

 

Tai hyödynnä hyvä kysyntätilanne ja laita oma kohteesi myyntiin

Olemme valmiina auttamaan sinua saavuttamaan tavoitteesi. Osallistu toimintaan ja aloita uusi matka menestykseen.

Metsätilat – kartat apuna

Metsätalous ja metsätilakauppa – Karttojen ja paikkatiedon hyödyntäminen

Metsätalous on merkittävä osa Suomen taloutta ja kulttuuria. Metsätilakauppa on tärkeä osa metsätaloutta, ja sen sujuvuus ja tehokkuus vaikuttavat suoraan metsätalouden kannattavuuteen. Sen takia Metsämarkkinointi aikanaan noin 30 vuotta sitten perustettiin. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, kuinka kartat ja paikkatiedot voivat auttaa metsätalouden ja metsätilakaupan parissa toimivia tahoja.

Kartat ja paikkatiedot metsätaloudessa

Metsätaloudessa kartat ja paikkatiedot ovat korvaamattomia työkaluja. Ne auttavat metsänomistajia, metsäkoneenkuljettajia, metsäsuunnittelijoita ja muita metsätalouden ammattilaisia ymmärtämään metsäalueiden nykytilaa, suunnittelemaan metsänhoitotoimenpiteitä ja seuraamaan metsän kehitystä. Käytämme niitä Metsämarkkinoinnissa päivittäin.

Esimerkiksi laserkeilausaineistot ja ilmakuvat voivat tarjota tarkkaa tietoa metsän rakenteesta, puuston määrästä ja laadusta sekä maaston muodoista. Tämä tieto auttaa metsänomistajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä metsänsä hoidosta ja käytöstä.

Kartat ja paikkatiedot metsätilakaupassa

Metsätilakaupassa kartat ja paikkatiedot ovat tärkeitä työkaluja sekä myyjille että ostajille. Myyjät voivat käyttää karttoja ja paikkatietoja esittelemään metsätilansa parhaat puolet ja antamaan tarkkaa tietoa tilan sijainnista, koosta, puustosta ja muista ominaisuuksista. Ostajat puolestaan voivat käyttää näitä tietoja arvioidessaan tilan arvoa ja sopivuutta omiin tarpeisiinsa.

Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Karttapaikka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella maastokarttoja, ilmakuvia ja kiinteistöjen rajoja koko Suomesta, mikä voi olla erittäin hyödyllistä metsätilakaupassa.

Tulevaisuuden näkymiä

Teknologian kehittyessä kartat ja paikkatiedot tulevat yhä tärkeämmäksi osaksi metsätaloutta ja metsätilakauppaa. Esimerkiksi satelliittikuvat, drone-kuvaukset ja tekoäly voivat tarjota uusia mahdollisuuksia metsäalueiden tarkkaan kartoitukseen ja analysointiin. Metsämarkkinointi kuvaa lähes kaikki välittämänsä metsätilat dronella juurikin sen tuoman merkittävän lisäarvon takia.

Lopuksi – metsätilat kartat apuna

Kartat ja paikkatiedot ovat olennainen osa metsätaloutta ja metsätilakauppaa. Ne auttavat meitä ymmärtämään metsäalueita, suunnittelemaan metsänhoitotoimenpiteitä ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä metsätilakaupoissa. Maanmittauslaitos tarjoaa laajan valikoiman palveluja, jotka auttavat meitä hyödyntämään näitä tärkeitä resursseja. Tutustu heidän palveluihinsa ja ota paikkatiedot tehokäyttöön metsätaloudessa ja metsätilakaupassa! Voit myös tilata kuvauksen dronella metsätilastasi alla olevalla lomakkeella.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 1. Miten kartat ja paikkatiedot voivat auttaa sinua tai yritystäsi metsätaloudessa ja metsätilakaupassa?
 2. Miten teknologian kehittyminen voi muuttaa karttojen ja paikkatiedon käyttöä metsätaloudessa ja metsätilakaupassa tulevaisuudessa?
 3. Miten voisit hyödyntää Maanmittauslaitoksen palveluja metsätaloudessa ja metsätilakaupassa?

Löydä uusia aarteita myytävänä olevista kohteista

Anna metsän karttojen johdattaa sinut aarteiden lähteille. Sukella syvemmälle metsätilojen salaisuuksiin ja avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Tule mukaan joukkoomme ja aloita unohtumaton seikkailu. Inspiroidu metsän tarjoamista mahdollisuuksista ja avaa uusi maailma. Uskomme, että jokainen askeleesi eteenpäin voi luoda merkittäviä muutoksia. Tartu tilaisuuteen ja ole osa tätä ainutlaatuista matkaa!

Vierekkäiset voimalinjat liikaa

Jopa 172,5-212 m2 leveät linja-aukot tulossa

 

Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat lausui voimajohtohakkeen YVA:aan

Keski-Pohjanmaalla uusien 400 kV voimajohtohankkeiden suunnitellut linjaukset kulkevat lukuisten metsänomistajien maiden kautta.  Huono suunnittelu ilmenee siten, että suurjännitelinjoja aiotaan rakentaa jopa neljä-viisi vierekkäin jo olemassa olevan kahden vierekkäisen rinnalle. Ja tämä kaikki jotta tuuli- ja aurinkovoimahakkeiden sähkö saadaan 2030-luvulla virtaamaan etelään.

Etämetsänomistajien Liiton  tuoreena jäsenyhdistyksenä toimiva Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat lausui vakavan huolen metsätilanomistajien puolesta lausunnolla olleeseen voimajohtolinjan ympäristövaikutusten arviointiin.  Vierekkäiset voimalinjat liikaa. Olemassa olevien tuulivoimahankkeiden ja jo tiedossa olevien uusien tuulivoima-aluesuunnitelmien yhteensovitus on täysin epäonnistunut, jos nykyisten kahden voimajohtolinjan rinnalle tarvitaan nyt kaksi ja tulevaisuudessa vielä kolmas voimajohtolinja. Eli yhteensä jopa viisi vierekkäistä linjaa ja 212 metriä leveät aukot halki metsien ja kylien!

Vierekkäiset voimalinjat liikaa

Suunniteltu voimajohdon perusrakenne pylväsmallina on siis täysin virheellinen. Keski-Euroopassa on jo pitkään osattu rakentaa vain yksi linja-aukko ja johdot pylvääseen moneen eri kerrokseen. Väärä pylväsmalli johtaa kestämättömään tilanteeseen  metsäalueiden menettämisen suhteen. Tuuli- ja aurinkovoimaa varten voimajohtolinjat tulee jo lähtökohtaisesti perustaa monikerroksiset johdot mahdollistaviin pylväisiin. Olemassa olevia tuulivoima-aihioita on Keski-Pohjanmaalla ja nyt lausunnolla olleen Halsuan kunnan alueella useita, joista metsätilanomistajat ovat jo vuokrasopimuksia allekirjoittaneet ja eri tuuliyhtiöiden kanssa. Ei voi olla niin hölmöläisen hommaa, että jokaista eri hanketta ja tuulipuistoa varten tarvitaan oma 400 kV johtoaukea.

Voimajohtohankkeet ovat myös ristiriidassa olemassa olevien vuokrasopimusten suhteen. Vuokrasopimuksissa metsätilanomistajille on sopimusperusteisesti luvattu mm. tiealueesta 1 €/m2, muuntajasta tai muusta sähkölaitteesta 2€/m2 ja ilmajohdosta 1,5 €/m2, ja peltoalueilla on luvattu korjata salaojituksetkin mitkä kaivamisen myötä rikkoontuvat, mutta nyt johtohankkeet aiotaan viedä lunastusmenettelyn kautta maaliin merkittävästi vuokrasopimuksissa olevia hintoja alempaan ns. lunastushintatasoon jopa 0,02 €/m2.  Ja johtojen alin korkeus maanpinnasta on turvaetäisyytenä aivan riittämätön jo nykyajan ja erityisesti tulevaisuuden maa- ja metsätalouden korkeille koneille. Tuulivoimaa kannatetaan, mutta nämä järkyttävät siirtolinjanäkymät eivät ole omiaan tuomaan ja rakentamaan metsätilanomistajien luottamusta hanketoimijoihin ja tuulivoimayhtiöihin päin.  Näin huonoa suunnittelua ei pidä hyväksyä toteutuksen pohjaksi.

Ota yhteyttä meihin - myy tai osta

Hei! Kiitos kun otat yhteyttä meihin. Täytä alla olevat tiedot ja lähetä meille viesti. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Voit myös antaa suostumuksesi saada tarjous välityspalveluista. Tervetuloa mukaan!

 

Energiapuuta ostetaan

Metsämarkkinointi aloitti uudestaan energiapuun oston

Energiapuuta ostetaan. Vanhojen asiakkaiden yhteydenottojen perusteella Metsämarkkinointi on aloittanut uudelleen energiapuun oston. Valmiit erät tienvarresta tai pihalta pihapuut ovat kysyttyjä, kunhan kasan viereen pääsee hakkuriautolla ja tie kestää kuljetukset.

Sijainniltaan, määrältään ja kuljetuskelpoisuudestaan hyvistä eristä hyvä hinta, huonoista ja pienistä eristä energiapuuerän ominaisuuksista johtuva  hinta. 25 km säteellä Kaustisella noudamme pienetkin erät välivarastolle haketusta varten.

Jätä tiedot energiapuuerästä, tiennimi tai varaston osoite / tilan nimi ja rekisterinumero sekä oma nimesi ja yhteystiedot alla olevalla lomakkeella. Laitamme erän haketusohjelmaan tai halutessasi saat paluupostiin ostotarjouksen.

Energiapuun myynti – Metsänomistajan mahdollisuus

Metsänomistajana sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua kestävän energiantuotannon edistämiseen ja samalla hyötyä taloudellisesti. Tässä blogikirjoituksessa keskitymme energiapuun myyntiin ja siihen, kuinka voit itse toimittaa energiapuun tienvarteen. Nyt energiapuuta ostetaan ja hintataso on vahvistunut.

Mikä on energiapuu?

Energiapuu on puuta, jota käytetään energiantuotantoon. Se voi olla esimerkiksi harvennushakkuista tai päätehakkuista saatavaa pienpuuta, kuten karsittuja runkoja, oksia ja latvuksia, tai kuitupuuta, joka ei sovellu sahatavaraksi tai sellun valmistukseen. Tai pieni määrä sivupuulajia, kuten leppää, haapaa tai muuta lehtipuuta.

Energiapuun myynti – mitä hyötyä siitä on metsänomistajalle?

Energiapuun myynti tarjoaa metsänomistajalle useita etuja. Ensinnäkin, se on tapa hyödyntää metsän kasvua ja tuottaa tuloja, jotka voivat auttaa kattamaan metsänhoitokustannuksia. Toiseksi, energiapuun korjuu voi parantaa metsän terveyttä ja kasvua poistamalla kilpailevia puita ja lisäämällä valon ja ravinteiden saatavuutta jäljelle jääville puille. Kolmanneksi, energiapuun myynti auttaa edistämään kestävää energiantuotantoa ja vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Miten toimittaa energiapuu tienvarteen?

Energiapuun toimittaminen tienvarteen on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä on muutamia vinkkejä:

 1. Suunnittelu: Ennen kuin aloitat, sinun tulee suunnitella korjuu huolellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee tietää, mitkä puut aiot kaataa, ja miten aiot kuljettaa ne tienvarteen. On myös tärkeää ottaa huomioon metsän terveys ja kasvu sekä ympäristövaikutukset.
 2. Korjuu:  Energiapuun korjuu voi olla fyysisesti vaativaa työtä, ja se vaatii oikeanlaiset työvälineet ja turvavarusteet. Jos et ole varma, miten kaataa puita turvallisesti, kannattaa harkita ammattilaisen palkkaamista.3
 3. Kuljetus tienvarteen: Kun puut on kaadettu, ne tulee kuljettaa tienvarteen. Tämä voi vaatia traktoria tai muuta raskasta kalustoa, joten varmista, että sinulla on oikeat välineet ja taidot tähän tehtävään.
 4. Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy on apunasi

  Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy ostaa energiapuuta ja tarjoaa tukea ja neuvontaa metsänomistajille. Olemme metsänomistajien luotettava kumppani, joka auttaa sinua hyödyntämään metsäsi potentiaalin ja edistämään kestävää energiantuotantoa.

  Olitpa sitten kokenut metsänomistaja tai vasta aloittamassa metsätalouden parissa, ota yhteyttä meihin. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan energiapuun myynnin ja toimituksen tienvarteen.

  Kysymyksiä pohdittavaksi:

  1. Miten energiapuun myynti voisi hyödyttää sinua metsänomistajana?
  2. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia näet energiapuun myynnissä ja toimituksessa tienvarteen?
  3. Miten voisit hyödyntää Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy:n palveluja energiapuun myynnissä

Hanki euroja myymällä energiapuuta

Hei metsänomistaja. Metsämarkkinointi ostaa energiapuuta tienvarresta. Tartu mahdollisuuteen ja täytä alla olevat tiedot, jotta voimme auttaa sinua eurojen hankinnassa. Toimi nopeasti, sillä rajallinen määrä energiapuuta voidaan ostaa.  Tutustu samalla myös muihin palveluihimme ja löydä juuri sinulle sopiva ratkaisu esim metsätilan ostaminen tai myyminen.  

Keski-Pohjanmaa Etämetsänomistajien Liittoon

Kokkolanseudun Metsätilanomistajat ry:n päätettyä lakkauttaa toimintansa, Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry päätti vuoden 2021 vuosikokouksessaan hakea Etämetsänomistajien Liiton jäsenyyttä. Se alkoi vuoden 2022 alusta. Nyt jäsenenä olevat metsänomistajat pääsevät nauttimaan myös Etämetsänomistajien Liiton hyvistä jäseneduista ja jäsenpalveluista. Etämetsänomistajissa Keski-Pohjanmaa käyttää aputoiminimeä Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat.

Korona-ajan päättymisen jälkeen on mahdollisuus taas osallistua metsäretkille. Toukokuussa on mm kevätretki Punkaharjulle ja Savonlinnaan ja toinen metsäretki Hiidenmaalle. Ilmoittaudu pikaisesti, sillä osallistujamäärä on rajattu bussilliseen jäseniä.

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous oli la 26.3 Lahdessa. Kokousedustajat sekä webin kautta osallistujat saivat tuhdin annoksen yhteistyöyritysten asioista ja keinoja siihen, miten jäsenet voivat yhteistyökumppanien etuja käyttää ja hyödyntää. Uutena oli mm metsävakuutusten kilpailutuspalvelu reiluvakuutus, millä on mahdollista yhtenäistää eripuolilla olevien metsätilojen vakuutukset samojen ehtojen alle ja edullisemmin kuin aiemmin. Jäsenet saavat myös neljäkertaa vuodessa lehden sekä sähköpostiosoitteensa antaneet sähköisiä tiedotteita. Metsätaitokilpailut sekä koulutuswebinaarit pyörivät vuosittain.

Nyt kannattaa liittyä heti Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajiin ja alkaa hyödyntää jäsenetuja. Meitä on jo Keski-Pohjanmaalla satoja, mutta mukaan mahtuu lisää Keskipohjanmaa -lehden levikkialueella asuvia tai sillä alueella metsää omistavia. Jäsenmaksu on vain 30 €/vuosi. Saat sähköpostilla jäsenmaksulaskun ja jäsennumeron. Liity alla olevalla lomakkeella antamalla nimi, osoite, puh. ja sähköpostiosoite ja mielellään lisätietokenttään metsän sijaintikunta. Ja tutustu myös Etämetsänomistajien Liiton sivuihin ja jäsenetuihin.

Katso myös ajankohtaiset tulevat ja menneitäkin metsätilanomistajien tapahtumia

 

 

 

Liity jäseneksi

Hei! Kiitos kun liityt jäseneksi. Olemme täällä auttamassa sinua kaikissa metsätalouden kysymyksissäsi. Ole hyvä ja täytä alla olevat tiedot ja lähetä meille viesti.   Kiitos luottamuksestasi!

Ketju -tyyppisille KHO:n tuomio


Kiinteistönvälitys on luvanvarainen elinkeino. AVI valvoo välitysliikkeitä. Pitkään alalla hämmästystä on aiheuttanut toiminta, missä näkyvällä toimijalla on tilinpäätöstietojen mukaan vain 1 henkilö palkkalistalla, mutta yrityksessä on nettisivujen mukaan kymmeniä välitystyötä tekeviä henkilöitä.  Kilpailu välitysmarkkinoilla onkin johtanut siihen, että jotkut toimijat ovat katsoneet oikeudekseen toimia lain vastaisesti. Lakia on kierretty mitä kummallisimmin sopimusjärjestelyin. Kentällä järjestelyn on tiedetty pitkää olevan lain tarkoituksen vastainen, mutta vasta nyt asiaan saatiin lopullinen päätös.

 

Korkein hallinto-oikeus on  8.3.2022 antanut ratkaisun tapauksessa, jossa oli kysymys juurikin palveluksessa olo -määritelmästä (KHO 2022:33). Aluehallintovirasto oli jo 14.6.2019 antanut välitysliikkeelle varoituksen. Välitystehtäviä oli annettu hoidettavaksi henkilöille, joiden ei AVI:n näkemyksen mukaan voitu katsoa olevan välitysliikkeen palveluksessa lain tarkoittamalla tavalla. Kyseisessä tapauksessa välitysliike oli käyttänyt välitystehtäviä suorittavien henkilöiden kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia. Niiden mukaan välittäjät saivat palkkansa kokonaan toiselta toimijalta. He eivät siis olleet ollenkaan työsuhteessa välitysyritykseen, vaikka nettisivujen mukaan esiintyvät yrityksen nimen alla. Todellisuudessa he toimivatkin toisen työnantajan palkkalistalla ja laskuttivat toimeksiantojen hoitamisesta syntyneet provisiot välitysliikkeeltä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi nyt, että välitysliikelaissa viitatulla palveluksessa olemisella tarkoitetaan välitysliikkeeseen työsuhteessa olevia ja liikkeen johtoon kuuluvia henkilöitä. Välitysliikkeen ulkopuolisina sopimuskumppaneina välitystehtäviä itsenäisesti suorittavien henkilöiden ei katsottu olevan säännöksessä tarkoitetulla tavalla välitysliikkeen palveluksessa eikä tällaiseen henkilöön rinnastettavissa. Olennaista on, että välitystehtäviä ei ole mahdollista antaa muiden kuin välitysliikkeen palveluksessa olevien suoritettaviksi. Välitysliikkeen ja sen ulkopuolisen sopimuskumppanin välisen sopimuksen ehdoilla ei KHO:n mukaan ole merkitystä asian arvioinnin kannalta.

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitossa katsotaan, että KHO:n päätös on merkittävä ja tulee muuttamaan merkittävästi joidenkin välitysliikkeiden ja niille palveluja antavien tahojen toimintaa.

 

Liity jäseneksi metsänomistajien liittoon

Etsitkö vertaistukea ja ammattitaitoista neuvontaa metsäsi myyntiin tai ostoon? Liity metsänomistajien liittoon ja etämetsänomistajiin ja saa käyttöösi laaja verkosto, asiantuntijatukea sekä tietoa metsätaloudesta. Jätä yhteystietosi alle, ja otamme sinuun yhteyttä pian.

Etuostosta Vetelille 13.300 € lasku

Kunnanhallitus teki lainvastaisen päätöksen – etuosto nurin

Vetelin kunnanhallituksen syksyllä 2020 tekemä metsäpalstan etuostopäätös on kumottu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Perhonjokilaakso -lehti numerossaan 23.12.2021. Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry avusti kolmen jäsenenä olevan metsänomistajansa asiaa.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kunta perusteli Järvenkallion alueelle sijoittuvan 39,9 ha metsämääräalan etuostoa lähinnä sillä, että ulkoilualueen hyödyntäminen ja tapahtumien järjestämismahdollisuudet varmistetaan etuoston käyttämisellä.  Valituksessa tuotiin esiin, että etuostoa käyttääkseen kunnan olisi tullut päätöksessään esittää selvitys alueen tulevasta käytöstä laissa todettuihin tarkoituksiin. Valittajien mukaan etuosto oli kohtuuton ja kunta perusteli käytön voimassa olevan kaavan vastaisesti, sillä kaavassa alue oli maa- ja metsätalousaluetta eikä virkistysaluetta. Vuokrattu ulkoilureitti menee vain palstan lounaisrajalla. Alueella on laaja Järvenkallion metsälakikohde, metsäsertifioinnin erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja kallioalue on kaavalla suojeltu noin 18 ha verran. Noin 17 ha on uudistusalaa ja eri-ikäistä taimikkoa ja vajaa 5 ha joutomaan ja kitumaan rämettä. Hakkuumahdollisuuksia ei ole ja hoitovelkaa on palveluntarjoajan hoitoesityksen mukaan noin 14.000 €:n verran. Lisäksi valittajat vetosivat siihen, että kaupan vastineena ei ollut pelkästään kauppahinta. Kunnanhallitus ei suostunut valittajien mielestä syrjivästi maanvaihtoon, vuokrasopimukseen eikä kauppaan Järvenkallion alueesta, vaikka muiden maanomistajien suhteen näitä kunta oli käyttänyt usein. Etuosto ei ollut miltään osin oikeasuhtainen keino kunnan maapolitiikan hoitamiseen.

Hallinto-oikeus katsoi valittajien perustelun ja etuoston kohteena olleen pinta-alan lisäksi kumoamisperusteeksi sen, että etuostolle ei ollut etuostolain 1 § 3. momentissa tarkoitettuja edellytyksiä. Valittajien ja hallintaoikeuden mukaan aluetta ei ollut osayleiskaavassa osoitettu virkistystarkoitukseen, vaan maa- ja metsätaloustarkoitukseen MU -kaavamerkinnällä. Kunta joutuu maksamaan asianajajansa oikeudenkäyntikuluja esitettyjen laskujen mukaan 10.300 € sekä muutoksenhakijoille 3000 €. Eli yhteensä 13.300 €.  Kunnanhallitus tyytyi hallinto-oikeuden etuoston kumoavaan päätökseen 10.1.2022 kokouksessaan, joten päätös on lainvoimainen.

K-P:n Metsänomistajien Liitto tyytyväinen

Metsänomistajien Liitto ry on tyytyväinen hallinto-oikeuden päätökseen. Mielivaltainen etuosto sai ansaitsemansa lopputuloksen. Etuostopäätös oli jo lähtiessään virheellinen.  Sen takia kuntaa opastettiin perumaan päätöksensä selvässä tapauksessa, suostumaan vuokrasopimukseen, tilusvaihtoon tai kauppaan, mutta kunta ei halunnut purkaa virheellistä päätöstään. Kunnanhallitukselle päätös oli kallis (13.300 €) ja asia saattaa jatkua. Menettelyllä virkavelvollisuuksien vastaisesti tarkoitetaan mm. lainvastaisen päätöksen tekemistä. Valitusasiana Vetelin kunnan tuulikaavapäätös kaatui alkuvuodesta niin ikään hallinto-oikeudessa ja tällöin syynä oli esteellisyys.

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajaien Liitto on toiminut nimellään jo 20 vuotta metsänomistajien metsänomistukseen liittyvien oikeudellisen palveluiden antajana havaittujen epäkohtien ja mielivaltaisten päätösten arvostelijana. Asiat ovat vuosien mittaan koskeneet metsä- ja pääomaverotusta, metsien suojelua, Naturaa, kaavoitusta, edunvalvontaa, tuulivoimaa, turvetaloutta sekä ylipäätään kuntien ja eri organisaatioiden epäkypsää toimintaa suhteessa metsänomistajiin. Liitto ohjaa vaikeimmat tapaukset Liiton lakimiesringin asianajajille ja hoitaa toimi- ja luottamushenkilöineen itse ns. helpot ja selvät tapaukset.

Liiton vuosikokous

Liiton vuosikokous oli koolla Kokkolassa perjantaina 17.12.2021. Liiton jäsenmaksu on 30 €, millä saa mm etämetsänomistajien liiton jäsenlehden ja 50 €:lla saa vuosijäsenyyden lisäksi metsäveroilmoituksen täyttöpalvelun 20 kuittiin asti. Liitolla on satoja henkilöjäseniä. Liitto omistaa suurimman osan kiinteistönvälitystä harjoittavasta K-P:n MM Oy LKV yrityksestä ns. metsamarkkinointi.fi :stä.  Liiton puheenjohtajana jatkaa Hannu Lassila ja toiminnanjohtajana on toiminut kesästä 1990 alkaen Manu Purola.

 

Tutustu metsänomistajien liittoon

Liity mukaan metsänomistajien yhteisöön ja ota osaa vaikuttamaan metsäasioihin. Tarjoamme sinulle tietoa, neuvontaa ja etuja, jotka auttavat sinua hoitamaan metsiäsi parhaalla mahdollisella tavalla. Liity jäseneksi tänään ja ota ensimmäinen askel kohti kestävää metsänhoitoa.