fbpx

Korsnäs tontti ja niitty / tomt och äng

Korsnäs tontti ja niitty / tomt och äng

Korsnäs Molpe Fladan tontti ja niittyalue

Osoitteen Flatgrundsvägen 30-32 kohdalla noin 1,3 ha-1,44 määräala maa- ja metsätilasta Rosvik 280-405-27-0. Kohde sijaitsee Vaasan eteläpuolella Korsnäsin kunnassa Moikipään (Molpen) kylässä.

Tieltä meren suuntaan ulottuva pitkä kapea palsta on keskiosassa vanhaa viljelemätöntä peltoa noin 0,9 ha oheisten kuvien mukaisesti. Palstan päässä on vuonna 2020 istutettua kuusen taimikkoa lehtomaisella maapohjalla 0,2 ha. Tien ja pellon välissä on lehtomaisen kankaan metsää 0,2 ha.  Palsta toimii sekä maa- ja metsäpastana että potentiaalisena rakennuspaikkana valmiine sähkö- ja vesiliittymineen (Molbe Vatten Ab:n vesiliittymä). Myös jätevesi viemäri menee tienvarressa.

Tienvarressa on purukuntoiset rakennukset noin 0,1 ha rakennuspaikka-alueella (kuvan keskellä talo pääty tielle  ja ulkorakennus), mutta niillä ei ole taloudellista arvoa ja omistajat saavat ne halutessaan purkaa. Kiinteistövero maapohjalle ja rakennuksille on yhteensä verotusarvona 1968,63 € ja veron määrä 21,51 €/v (rakennus käyttökelvoton verotusarvolla 519,63). Jos et halua purkukuntoisia rakennuksia, niin tarjoa vain tontista ja niittyalueesta/metsästä.

Kaavatieto

Kiinteistorekisteriote Rosvik

Määräalan alueella on 31.7.2024 voimaan tullut yleiskaava. Sen mukaan tienvarsi kuuluu AP-alueeseen ja pelto ja sen päässä oleva metsäkuvio M-2 alueeseen. Palsta kuuluu myös kahden ME alueen sv-alueeseen alla näkyvän kaavakarttaotteen mukaisesti. AP-2 on erillispientalojen asuinalue, missä saa rakentaa pientalot alla olevan kaavaselosteen mukaisesti. E-luku on 0,1 tässä paikassa eli rakennusoikeutta on hyvin. Lisätietoja Korsäsin kunta tekninen toimisto.

yleiskaavakarttaote moikipaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen Flatgrundsvägen 30-32, en fastighetsdel på cirka 1,3 ha-1,44 från jord- och skogsfastigheten Rosvik 280-405-27-0. Objektet ligger söder om Vasa i kommunen Korsnäs, i byn  Molpe (Moikpää).

Den långa smala remsan som sträcker sig från vägen mot havet består i mitten av gammal oodlad åkermark på ungefär 0,9 ha enligt de bifogade bilderna. I änden av remsan finns granplantage planterat år 2020 på en lövskogsliknande mark på 0,2 ha. Mellan vägen och åkern finns skog på lövskogsliknande sandmark på 0,2 ha. Remsan fungerar både som jord- och skogsfastighet samt potentiell byggplats med färdiga el- och vattenanslutningar (vattenanslutning från Molbe Vatten Ab). Även avloppsvattenledningen går längs vägen.

Vid vägkanten finns byggnader i rivningsbart skick på ungefär 0,1 ha byggnadsplats (i bilden mitt huset med gaveln mot vägen och en uthusbyggnad), men de har inget ekonomiskt värde och ägarna får riva dem om de så önskar. Fastighetsskatten för marken och byggnaderna är totalt en taxeringsvärde på 1968,63 € och skattebeloppet är 21,51 €/år (byggnaden är obrukbar med ett taxeringsvärde på 519,63). Om du inte vill ha de rivningsbara byggnaderna, så ge ett anbud endast för tomten och ängs-/skogsområdet.

På fastighetsdelen har en detaljplan trätt i kraft den 31.7.2024. Enligt den tillhör vägkanten AP-området och åkern samt skogen i dess ände tillhör M-2 området. Fastighetsdelen ingår också i två ME-områdens sv-område enligt den bifogade planutdraget. AP-2 är ett område för fristående småhus där det är tillåtet att bygga enligt den bifogade planbeskrivningen. Byggrätten är 0,1 på denna plats, vilket innebär goda byggrätter. För mer information, kontakta Korsnäs kommuns tekniska kontor.

Tee tarjous Korsnäs Molpe rakennuspaikkamääräalasta ja niitystä alla olevalla lomakkeella 

Kaustinen halli ja varasto 423 m2

Kaustinen halli ja varasto 423 m2

Lämmin ja kylmä halli ja varasto

Kaustisen keskustan läheisyydessä Pränsöntie 111 osoitteessa kuvan mukainen lämmin 2002 valmistunut betoniseinäinen peltikattoinen teollisuushalli ja sen jatkeena Pränsöntie 113-115 osoitteessa 31,5 m pitkä kylmä kaksiosainen peltihalli rakennusalaltaan  väestötietojärjestelmän rakennustietojen mukaan 456 m2 ja tilavuutta 1677 m3. Hallit sijaitsevat käytöstä poistuneella turkistarha-alueella, ja soveltuvat nyt moneen muuhun lämmintä ja kylmää varasto- ja tuotantotilaa vaativiin tarpeisiin.

halli ja varasto kartta

halli ja varasto kartta

Kaksi maatilaa 1,5 ha

Halli ja 10 varjotaloa sijaitsevat tilalla Kettunen 236-401-15-454, minkä pinta-ala on 0,988 ha. Toinen tila Pränsöntie 132 osoitteen kohdalla on Ketturinne 236-401-15-723  0,52 ha. Myös sillä on 10 kuvien mukaista varjotaloa eu -häkkeineen vesi- ja juottoputkineen. Tilat sijaitsevat 2015 voimaan tulleen yleiskaavan ME -alueella.  Tilat myydään yhdessä tai erikseen ja myös vuokratarjouksia otetaan vastaan. Myös hallit voidaan myydä yhdessä tai lämmin osa erikseen ja kylmät osat erikseen riippuen saatavista ostotarjouksista tai vuokrata yhdessä tai erikseen.

halli ja varasto

halli ja varasto

Tekniset tiedot

Hallin lattialämmitteinen osa on sisämitoiltaan 8,9 m * 17,1 m eli 152 m2 sisältäen toimistohuoneen, wc/pesuhuoneen, teknisen tilan ja hallin ja varastotilat. Kylmän osan 10,5 m pitkä osa on valmistunut betonihallin kanssa samaan aikaan 2002 ja siinä on varastotilaa, pakkasvarastohuone ja kompressorihuone yhteensä sisämitoin noin 94 m2.  Peltihallin jatko-osa valmistunut vuonna 2015  yhteensä 21 m pitkänä rakennusaltaan 197 m2. Kylmää varastotilaa on yhteensä sisämitoin noin 271 m2. Kylmän tilan lattia on betonia ja seinä alkaa kahdella harkolla, joiden päällä painekyllästetty lankku, minkä päältä alkaa puurunkoinen seinäkoolaus.

Hallissa on valovirta ja voimavirta, vesiliittymä ja viemäröinti sakokaivoin, joita 2 kpl. Hallin kiinteistövero v 2023 on noin 794 € ja ns jälleenhankintahinta noin 168.465 €.

Myyntihinta

Kokonaisuuden myyntihinta on 150.000 €. Osina myyden hintapyynnöt ovat tonteille 2 €/m2,  lämpimälle hallille sähkö- ja vesilittymineen 100.000 €, pienelle kylmälle hallille 20.000 € ja isolle kylmälle hallille 40.000 € ja varjotaloille 500 €/kpl eli 20 kpl yhteensä 10.000 €. Kokonaisarvo myyjän kannalta ratkaisee myyntijärjestyksen.

Lämpimän tilan vuokrapyyntö on 1000 €/kk, pienen kylmän varaston 300 €/kk ja ison kylmän varaston 700 €/kk. Tarjouksia otetaan vastaan ja kohdetta näytetään pyynnöstä.  Ostaja maksaa lisäksi 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € ja lainhuutokulut MML:n hinnaston mukaan.

Tee ostotarjous tai vuokratarjous  Kaustisen Pränsöntien lämpimästä hallista, kylmästä varastotilasta tai varjotaloloista  alla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla.  

Veteli peltoa määräala 6,4 ha

Veteli peltoa määräala 6,4 ha

Peltopalsta 6,4 ha määräalana Veteli

Nyt tarjolla peltoa kahdessa palstassa yhteensä noin 6,3 ha  Vetelin kunnassa, Pulkkisen kylässä.  Myydään  6,4 hehtaarin määräalana hintapyynnöllä yli 4500 €/ha.   Pelto on tukioikeuskelpoista, salaojitettua ja vuokrattuna vuoden 2024 loppuun asti ja on pääosin turvemaapohjaista.

Kiinteistörekisteriote Keto 7 316 

Pellon hintataso Vetelissä

11 km säteellä on tehty viimevuosina 20 peltokauppaa, joiden perusteella keskiarvo olisi 4740 €/ha. Eli 6,4 ha alalle sovitettuna pellon hinta-arvio on  30.000 €.

Tee tarjous kohteesta Veteli Pulkkinen Keto peltomääräala 6,4 ha  alla olevalla lomakkeella. Jos tarjoat vain jostakin palstasta erikseen  jätä tarjous sähköpostilla ja yksilöi mitä palstaa tarjous koskee. Lisäksi ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 €, lainhuudon hankinnan kulut ja lohkomiskulut MML:n hinnaston mukaan.

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Kälviä 13,7 ha maa- ja metsätila Saaralantie

Maa- ja metsätila 13,1 ha Kälviällä

Kokkolassa Kälviällä sijaitseva maa- ja metsätila Saarala, jolla on n 11,3 ha metsämaata, n. 2,4 ha peltoa. Pelto voidaan myydä määräala erikseen tai yhdessä koko metsän kanssa. Hirsimetsäosuudet on jo myyty.

Pellon vuokrasopimus on voimassa 31.12.2025 asti.

Kiinteistorekisteriote Saarala    Metsäarvio Saarala

Tilan metsä on puustoista. Varttunutta ja uudistuskypsää metsää valtaosa ja ainespuustoa 2100 m3 ja energiapuut päälle. Puuston hakkuuarvon arvio on liki 100.000 €. Ja käypä metsäarvo mm uudistamiskulut ja metsäverot huomioon ottaen 79.100 €. Pellon hinta-arvio  2,4 ha:lle on 10.000 €.

Tila myydään tarjouskaupalla. Lisäksi ostaja maksaa 3 %:n varainsiirtoveron, kaupanvahvistuksen 128 € ja lainhuudonhaun kulut.

 

Tee tarjous 13,1 ha maa- ja metsäkohteesta alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse, jos tarjoat vain osasta esim. pellosta. Tarjoukset viimeistään 15.5.2024. Metsäarvion tasossa tai yli oleva ostotarjous metsästä voidaan hyväksyä jo ennen tarjousajan päättymistä.